เกษตรจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2561

เกษตรจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2561

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2561 เพื่อประชุมชี้แจงการคัดเลือกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 3 เครือข่ายต่ออำเภอ การแก้ไขปัยหากรณีเร่งด่วนในสถานการณ์ปัจจุบัน การรายงานความก้าวหน้างานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 งานไม้ดอกไม้ประดับ การจัดทำโครงการกลุ่มจังหวัด ปี 2563 เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดทำแผนบูรณาการโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 โครงการ
อีกทั้ง การตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการดำเนินงานไทยนิยมยั่งยืน การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปี 2562 และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนโครงการ การพิจารณาแผนงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มเติม การจัดหากลุ่มเกษตรกรเป้าหมายบ่อบาดาล การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระบบ PGS การรายงานผลการดำเนินงานตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัด นโยบายตลาดนำการผลิต และการทบทวนแผนงานยุทธศาสตร์พร้อมงานตามภารกิจอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

Comments

comments

Post Author: Adisak

Traveller , Keepmagazine Editor ,Online Marketing Specialist , Teacher