ขยะขอนแก่น ตกค้างเกือบ 8 แสนตัน

29

ที่โรงกำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ.คำบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น นางสุธาวัลย์ ริมผดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนท่อน หรือ ทต.พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เดชอักษร รอง นายก ทต.โนนท่อน และนายโกวิทย์ อ่อนฮุย ปลัด ทต.โนนท่อน พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณขยะที่ทำการจัดเก็บและกำจัดในความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก่น ที่ยังคงคงค้างอยู่ภายในบ่อยกำจัดขยะแห่งนี้รวมกว่า 780,000 ตัน ในขณะที่การกำจัดขยะด้วยระบบเผาและแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้วันละ 400-450 ตัน ต่อวันเท่านั้น โดยมีขยะใหม่จากพื้นที่ต่างๆเข้ามาที่บ่อกำจัดขยะแห่งนี้วันละประมาณ 500 ตัน หลังจากมติที่ประชุมสภาเทศบาล ทต.โนนท่อน เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมามีมติไม่อนุมัติจัดทำโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ตามที่จังหวัดได้กำหนดไว้

นางสุธาวัลย์ ริมผดี นายก ทต.โนนท่อน กล่าวว่า มติที่ประชุม จ.ขอนแก่นได้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาขยะคงค้างที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ที่ เขต ต.โนนท่อนแห่งนี้ โดยกำหนดให้เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการกำจัดขยะคงค้างที่มีอยู่รมกว่า 780,000 ตัน โดยให้กำจัดขยะด้วยระบบโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งที่ 1 ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าบ่อกำจัดขยะ ซึ่งสามารถกำจัดขยะได้ที่ประมาณวันละ 400-450 ตัวต่อวัน ในขณะที่ปริมาณขยะใหม่ที่เข้ามาที่บ่อกำจัดขยะแห่งนี้อยู่ที่วันละ 500 ตัวต่อวัน ดังนั้นที่ประชุมร่วมระดับจังหวัดจงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะคงค้างและแก้ไขปัญหาพื้นที่ ต.โนนท่อน ในการกำจัดขยะ ทั้งคงค้างเก้าและขยะใหม่ที่ต้องรับแบบรายวัน ในการกำหนดแนวทางการจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งที่ 2 ขึ้นในความรับผิดชอบของ ทต.โนนท่อน ซึ่งเมื่อมติที่ประชุมดังกล่าวออกมา ซึ่งเป็นแผนงานที่เป็นไปตามนโยบายรัฐ เทศบาลฯจึงได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย ด้วยการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ อปท.ในกลุ่มที่ 1 รวม อปท.ทั้งหมดกว่า 40 แห่ง ในการเห็นชอบและมอบหมายให้ ทต.โนนท่อน ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนแผนงาน โดยจะต้องนำเสนอต่อที่ปะชุมสภาฯได้รับทราบและผ่านความเห็นชอบ แต่ในการประชุมสภาฯ พบว่ามติสภาไม่ผ่านด้วยคะแนน 6 ต่อ 5

“ ในการจัดการขยะของขอนแก่นได้แบ่งกลุ่มการบริหารจัดการขยะทั้งหมด 5 กลุ่ม โดย ต.โนนท่อน อยู่ในกลุ่มที่ 1ที่มีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้รับดำเนินการ โดยใช้เนื้อที่ ในเขต ต.โนนท่อน รวม 90 ไร่ในการกำจัดขยะให้กับ อปท. ทั้งหมด 40 แห่งในเขต อ.เมือง,บ้านฝาง,พระยืน และ อ.อุบลรัตน์ โดยขณะนี้มีขยะคงค้างที่ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการไถกลบ รวมกว่า 780,000 ตัน โดยการกำจัดขยะด้วยโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งที่ 1 ในความรับผิดชอบของ ทน.ขอนแก่น สามารถดำเนินการได้วันละประมาณ 400-450 ตันต่อวัน ในขณะที่ขยะใหม่ที่เข้ามาที่บ่กำจัดขยะแห่งนี้วันละประมาณ 500 ตัน ดังนั้นที่ประชุมระดับจังหวัดจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ โดยให้ความสำคัญกับคนโนนท่อน ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาขยะให้หมดไปจากพื้นที่กำจัดขยะเดิม ให้กลายกลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ของชุมชนอีกครั้ง รวมทั้งการรองรับขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวัน จึงเสนอแนวทางในการตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ขึ้นและให้อยู่ในความดูแลของ ทต.โนนท่อน และขณะนี้เข้าสู่การดำเนินการก้าวแรก คือการนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ โดยในการประชุม ผู้แทนระดับจังหวัดได้มานำเสนอต่อที่ประชุม ในระยะที่ 1 แต่ที่ประชุมไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนน 6 ต่อ 5 ทำให้ขณะนี้เทศบาลฯจึงรอรายงานเอกสารวาระการประชุมฉบับสมบูรณ์เพื่อสรุปผลการประชุมให้กับจังหวัดได้รับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆต่อไป”

นายก ทต.โนนท่อน กล่าวต่ออีกว่า เทศบาลฯคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ที่เป็นหัวใจหลักของการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อก้าวแรกไม่ผ่าน จากมติที่ประชุมสภาฯ ก็จะต้องรายงานให้กับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานในด้านต่างๆต่อไป ซึ่งขณะนี้เทศบาลฯยังไม่ได้ได้ดำเนินการใดๆเพราะก้าวแรกยังไม่ผ่าน และหากผ่านก้าวแรกเมื่อที่ประชุมสภาฯเห็นชอบและมีมติผ่านตามแผนงานที่เทศบาลฯกำหนด ตามนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้ ก็จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่างๆอีก 10ขั้นตอนหลักและยังคงมีรายละเอียดปลีกย่อยในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการเปิดเวทีประชาคม,การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA รวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างว่าโรงงานแปรรูปขยะแห่งที่ 1 ที่ตั้งขึ้นนั้นใช้เวลาในการดำเนินงานนานกว่า 5 ปี จึงสามารถที่จะเปิดระบบกำจัดขยะได้ แต่แห่งที่ 2 นี้ เทศบาลฯดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบและกรอบของกฎหมาย โดยยังไม่ได้ดำเนินการใดๆไปตามที่หลายฝ่ายเข้าใจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นเมื่อการสรุปรายงานจากที่ประชุมสภาฯ เสนอต่อจังหวัดได้รับทราบแล้ว จังหวัดจะมีแผนการดำเนินงานใดๆต่อไป เทศบาลฯก็พร้อมจะดำเนินงานตามระเบียบและข้อบังคับ และหารือร่วมกันกับทุก่ายทั้งชุมชน,ฝ่ายปกครอง,ฝ่ายสภาฯ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

at Khon Kaen Municipality Waste Disposal Plant Located at Khambon Ban, Nonton Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province, Mrs. Suthawan Rimphadee, Mayor of Non Thon Subdistrict, or TAT, along with Mr. Prasit Dej Aksorn, Deputy Prime Minister of Non Tho Subdistrict, and Mr. Kowit On Hui, Permanent Secretary of Non-Ton Subdistrict Municipality, took the media to the area to check the amount of waste collected and disposed of under the responsibility of Khon Kaen Municipality. That still remains within this waste disposal frequent, totaling more than 780,000 tonnes, while waste disposal by incineration and electric power can only be carried out 400-450 tonnes per day per day. About 500 tons of new waste from various areas enters this waste disposal pond a day after the resolution of the Non Thon Municipality Council meeting in October of last year had a resolution not to approve a project to establish a processing plant. waste to electricity as specified by the province

Mrs. Suthawan Rimphadee, Prime Minister of Non Thon Subdistrict Administrative Organization, said that the resolution of the meeting in Khon Kaen province has set a guideline to solve the problem of residual garbage at the waste disposal pond of Khon Kaen Municipality. located at this district of Non Thon by specifying that Khon Kaen Municipality Carry out the disposal of over 780,000 tons of residual waste by disposing of waste with the first waste-to-electrical power plant system located in front of the waste disposal pond. which can dispose of about 400-450 garbage per day, while the amount of new waste entering this waste disposal pit is 500 per day. Solve the remaining garbage problem and solve the problem in the area of ​​Non Thon Subdistrict in garbage disposal Both accrued nine and new garbage that must be received daily. In determining the guidelines for the establishment of the second waste-to-electrical power plant under the responsibility of TAT Nonton, which when the resolution of the meeting came out which is a plan that is in accordance with the government policy The municipality therefore proceeded in accordance with the rules and procedures of the law. by co-signing a memorandum of agreement with Local government agencies in group 1, including more than 40 local administrative organizations in the approval and assignment of Non Thon Sub-District Administration Organizations to implement the provincial policies and government policies in driving the plans which must be presented to the Council meeting to be acknowledged and approved But at the council meeting It was found that the council’s resolution was not passed with a score of 6 to 5.

“ In waste management in Khon Kaen, all waste management groups are divided into 5 groups, with Nonton Subdistrict in the group 1 with Khon Kaen Municipality be the operator By using the area in Non Thon Subdistrict, totaling 90 rai, to dispose of waste for all 40 local authorities in the districts of Mueang, Ban Fang, Phra Yuen and Ubonratana districts. The plowing phase totals more than 780,000 tonnes by disposing of waste with the first waste-to-electrical power plant under the responsibility of Khon Kaen Ton. Can process about 400-450 tonnes per day, while the new waste that comes in At this waste disposal site, about 500 tons per day, therefore, the provincial meeting has proposed a solution to both old and new waste. by giving importance to the people of Nonton that need to expedite the problem of eliminating waste from the original waste disposal area to become a green area and community area again including supporting new waste that occurs every day therefore proposed a guideline to set up a second factory and be under the supervision of Non-Ton T.T. and now taking the first step is to be presented to the council meeting by at the meeting Provincial representatives presented to the meeting in phase 1, but the meeting disagreed with a score of 6 to 5, causing the municipality to wait for the report of the complete agenda document to summarize the meeting results for the province to receive. know and proceed with the following steps.”

Prime Minister Non Thon added that The municipality takes into account living conditions and solving sustainable problems for the community. which is the heart of the management of the current management team So when the first step doesn’t pass from the resolution of the Council It must be reported to the provinces and relevant agencies in order to determine the guidelines for further work in various fields. Currently, the municipality has not taken any action because the first step has not yet passed. And if the first step is passed when the Council meeting approves and passes a resolution according to the plans that the municipality has set according to the policies of the state It must be performed in different steps. 10 main steps and still have the subtleties in the relevant law. including the opening of a community forum, environmental surveys or EIA, including related laws For example, the first waste processing plant that was established took more than 5 years to operate and was able to open a waste disposal system. completely and in accordance with the regulations and legal framework without taking any action as many parties understand which is inaccurate information Therefore, when summarizing the report from the Council proposed to the province has been informed The province will have any further action plans. The municipality is ready to operate according to the rules and regulations. and discuss together with everyone, including the community, the administration, the council including relevant agencies to create sustainable solutions

Comments

comments