ขอนแก่นเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนเพิ่มเติม 5,000 คน

137

ที่หน่วยบริการวัคซีน รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ขอนแกนฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ขอนแก่น ยังคงมีประชาชนชาวขอนแก่นทีได้รับยการยืนยันจากเทศบาลนครขอนแกน ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดหาและจัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราบาง ข้าราชการครู และคนที่เข้ามาทำงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผู้ที่ได้รับการยืนยันต่างทยอยกันมาแสดงตนและรับเอกสารและเข้าสู่ขั้นตอนการรับวัคซีนชิโนฟาร์มตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแกน คอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและให้บริการตามขั้นตอนต่างๆตามที่ รพ.ศรีนครินทร์ กำหนด ตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การให้บริการวัคซีน รอบแรกตามที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดหามาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 17,000 คน ที่ขณะนี้ดำเนินการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณคนขอนแก่นทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯและบุคลากรทางการแพทย์ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธรณสุขกำหนด ขณะที่แผนงานต่อไปคือการได้รับการจัดสรรในรอบที่ 38,000 คน ที่ขณะนี้ได้มีการกระจายจุดฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ประกอบด้วย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ ถ.ศรีจันทร์ ติดกับ รพ.ขอนแก่น ที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-14 ต.ค. ที่ รพ.ขอนแก่น หน่วยบริการวัคซีน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหรือไคซ์ ทำการฉีดวัคซีนในวันที่ 16 ก.ย. และที่ หน่วยบริการวัคซีน รพ.ศรีนครินท์ ที่ขอนแก่นฮออล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จะทำการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ในวันที่ 31 ส.ค. และวันที่ 4,5,9,10,11,12,13,24,26 ก.ย.

at the vaccination service Srinakarin Hospital Faculty of Medicine Khon Kaen University At Khon Kaen Hall, 5th floor, Central Plaza Shopping Center, Khon Kaen Province, there are still people in Khon Kaen who have been confirmed by Khon Kaen Municipality. Gradually receive vaccination with alternative Sino Farm. which Khon Kaen municipality has procured and procured from Chulabhorn Royal College for providing services to target groups which are people in Khon Kaen Municipality including the elderly group, Perabang group, government teachers and people who come to work in Khon Kaen municipality. Those who have been confirmed have gradually come to show up and receive documents and go through the process of vaccinating Sino Farm continuously throughout the day. with the officials of Khon Kaen City Municipality facilitating Provide advice and provide services according to various steps as Srinakarin Hospital sets strict public health safety standards.

Mr. Teerasak Teekhayuphan, Mayor of Khon Kaen City, said that the vaccine service The first round, as provided by Khon Kaen municipality, was provided by 17,000 people from the Royal College of Chulabhorn who are now continuously injecting them to the target population. Thanks to all Khon Kaen people for their cooperation with the municipality and medical personnel. To receive vaccinations as prescribed in full and in accordance with public health safety standards as prescribed by the Ministry of Public Health. The next plan is to be allocated in a round of 38,000 people who are now spreading more vaccination points, including at health promotion hospitals. Health Center 7, Khon Kaen, located on Srichan Road, next to Khon Kaen Hospital, will vaccinate those who are confirmed. Starting from September 1 to October 14, at the Khon Kaen Hospital, the vaccine service unit. International Convention and Exhibition Center or KICE Vaccinated on September 16 and at the vaccination service center. Srinakarin Hospital at Khon Kaen Hall, 5th floor, Central Plaza Khon Kaen Shopping Center Sino Farm will be vaccinated on August 31 and September 4,5,9,10,11,12,13,24,26.

Comments

comments