ชาวบุรีรัมย์ยื่นแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์กว่า 5,000 คน

858

นายนฤชา โฆษาศิวิไลย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาทางการปลูกกัญชาและการจัดการกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น โดยมีสาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกษตรอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 250 คน ร่วมประชุมเสวนา ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งมีวิทยากรจาก กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และคณาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์562000004906506

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีการใช้เป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคและเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมาตรฐานในการปลูกกัญชา ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตปลูกกัญชา การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น จึงได้จัดประชุมเสวนาแนวทางการปลุกกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 23 อำเภอ 60 แห่ง จากทั้งจังหวัดกว่า 3,000 แห่ง ที่มีความพร้อมสนใจในการปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ มาทราบถึงเกณฑ์การปลูก การผลิต ทั้งระบบตั้งแต่เมล็ดจนกระทั่งถึงน้ำมันกัญชา

562000004906503ซึ่งแต่ละขั้นขั้นตอนจะมีมาตรฐาน เงื่อนไข เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบเกณฑ์มาตรฐานและเงื่อนไขต่างๆไปประเมินถึงความพร้อมในการที่จะร่วมผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ จากนั้น ก็จะมีการประเมินวิสาหกิจชุมชนที่สมัครแล้วมีความพร้อมในการปลูกส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในการพิจารณาว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีความพร้อมเป็นผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ต่อไป สำหรับการลงทะเบียนเพื่อจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.62 จะหมดเขตในวันที่ 21 พ.ค.62 ซึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบัน มีผู้มายื่นลงทะเบียนเพื่อจดแจ้งครอบครองกัญชาฯ แล้วจำนวนกว่า 5,000 คน ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่รุนแรง ที่เหลือก็เป็นโรคที่มีความหลากหลาย เพราะกัญชาใช้ทางการแพทย์ได้หลากหลาย ส่วนหนึ่งผู้ที่ขอจดแจ้งจะมาจากต่างจังหวัด แต่ส่วนใหญ่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นคนบุรีรัมย์ ประมาณ 2,000 คน

ข้อมูลจาก https://mgronline.com/local/detail/962000004744

562000004906506