ชาวฝรั่งเศส มาเยือนแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิโลก

31

การเดินทาง อาสาสมัครเพื่อสังคม มาเยือนของชาวต่างชาติ เดินข้ามน้ำข้ามภูเขาข้ามทะเล มาจากเมืองฝรั่งเศส สู่ดินแดน แผ่นดินทุ่งกุลา แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลก เที่ยวชมเมืองปราสาทหิน ปราสาทกู่กาสิงห์ เมืองพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ภารกิจในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมตามวิถีชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างพลังเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ การเรียนรู้ภาษา เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สังคมชุมชนบท
ซึ่งมีกิจกรรม ปฏิบัติการเรียนรู้ภาษา สรรพนามที่ใช้ ภาษาชุมชนท้องถิ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตามวิถีชุมชนชาวทุ่งกุลา กิจกรรม ทักษะการเรียนรู้ ชุมชนท้องถิ่น วาดภาพเล่าเรื่อง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม การเพาะเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ105 เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน กิจกรรมประกอบอาหารชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรม เรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะชุมชน การจัดการแหล่งทรัพยากรน้ำธรรมชาติ การเดินทางกิจกรรมในครั้งนี้ คุ้มทุนใช้เวลาเพียงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ทุ่งกุลา เมื่อเร็วๆนี้ 2 วัน 1 คืน กลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติ ชาวฝรั่งเศส ได้สัมผัสวิถีชีวิต ชุมชนท้องถิ่นชนบทอย่างแท้จริง ร่วมกันวิเคราะห์ เสริมพลังทิศทางจังหวัด 9 ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Comments

comments