นายกหนองคาย เปิดโครงการฯ ช่วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

172

นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา
นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองคายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เรื่อยมา

ประกอบกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ในปีงบประมาณ 2564 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่โรงเรียนในการบริหารจัดการขยะ สร้างจิตสำนึกในการลดการทิ้งขยะ รู้วิธีคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามแนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดภัย Zero Waste School เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเพื่อเพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

Comments

comments