นายวิรัตน์ ศรีมงคล: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายคัดค้านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

234

จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในมีความเรื่องราวในการแก้ไขกรณีที่เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในขณะที่มีกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายที่เข้าถึงขอเปิดโอกาสในการรีวิวข้อมูลและกระบวนการอนุญาตของโครงการนี้ นายวิรัตน์ ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดมุกดาหารมอบภารกิจให้คณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนที่ถูกเสนอขึ้นจากกลุ่มนี้

คณะกรรมการที่รับมอบหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงนายธนิต เสถียรนาม ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร นายพรภิรมย์ อุระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร และนางสมัย พันธโคตร ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย พร้อมกับคณะกรรมการภายในจังหวัดมุกดาหารที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการเข้าถึงข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนี้ การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่สอง ในตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมครั้งที่ 2/2566 จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาข้อมูลและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ ในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ณ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย กล่าวว่า เป็นการประชุมหารือตามข้อเสนอของกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย ตามคำสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้ง ซึ่งวันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด และคณะกรรมการภายในจังหวัดมุกดาหารรายงานผลสภาพป่าและพื้นที่ใกล้เคียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณา ต้องดูว่าคณะกรรมการจะพิจารณาข้อเท็จจริงที่พบเห็นว่าอย่างไร อยู่ที่คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ กระบวนการที่ทำมาทั้งหมดถูกต้องหรือไม่

ในทางอื่น ๆ นายธนิต เสถียรนาม ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต้องได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม การประชุมเป็นโอกาสสำคัญในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่มีผลกระทบมากในพื้นที่ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่นั้น

การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีโครงการผลิตพลังงานลมนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะช่วยให้คณะกรรมการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรในพื้นที่นี้

การพิจารณาและตัดสินใจในกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับทุกคนในอนาคต