นายอำเภอท่าบ่อ เปิด มหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าบ่อ

320

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานเปิดการนำเสนอ มหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าบ่อ โดยมี นายชูชัช แก้วมณีชัย สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

767cfe6cb65589b668adf1ab3913b144293f3f7d95e519d71bbf1502319affe2นายชูชัช แก้วมณีชัย สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า อำเภอท่าบ่อ ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) มาตั้งแต่ปี 2545 และเมื่อปี 2555 ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายอำเภอ เพื่อที่จะดำเนินงาน “อำเภอ TO BE NUMBER ONE ” จากนั้นก็ได้มีการดำเนินงานตามโครงการต่อเนื่องมาโดยตลอด จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ได้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าบ่อ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนสระแก้ว ทั้งนี้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ ให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีศูนย์ TO BE NUMBER ONE ตำบลทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในระดับตำบลและหมู่บ้าน

334d085ab9c7ce300b63274af090fda0fa4fb21eb2a1c5de4ed877ae94d6c2c4มหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าบ่อ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ศูนย์ TO BE NUMBER ONE ตำบลได้เสนอผลการดำเนินงานและสมาชิกชมรมได้แสดงความสามารถ ซึ่งมีศูนย์ TO BE NUMBER ONE จำนวน 10 ศูนย์นำผลงานมาร่วมประกวดพร้อมทั้งนำสมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าบ่อในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าบ่อ และได้รับการสนับสนุนกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า อำเภอท่าบ่อ ได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) อย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง ตามหลักการ 3ก 3ย ภายใต้หลักคิด เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ซึ่งศูนย์ TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าบ่อ ได้ทำหน้าที่สนับสนุน ศูนย์ TO BE NUMBER ONE ตำบล ชมรมระดับต่างๆ ให้มีกิจกรรมเพื่อเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด และมีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์โดยอำเภอท่าบ่อ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด และระดับประเทศ อำเภอท่าบ่อจึงถือเป็นอำเภอชั้นนำของจังหวัดหนองคายในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE มาโดยตลอด

สำหรับการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าบ่อ ในครั้งนี้จะถือเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับตำบล และที่สำคัญจะเป็นการแสดงถึงการดำเนินงานที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม สามารถที่จะเป็นต้นแบบการดำเนินงานและก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอท่าบ่ออย่างยั่งยืน ต่อไป

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE ระหว่างนายอำเภอท่าบ่อ(ศูนย์ TO BE NUMBER ONE อำเภอ) กับ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์ TO BE NUMBER ONE ตำบล)
การแสดงชมรม TO BE NUMBER ONE dance โรงเรียนท่าบ่อ+Idol ,การประกวดศูนย์ TO BE NUMBER ONE ตำบล ,การแสดง dance สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ,การแข่งขันสืบสานประเพณีพื้นบ้าน “ผญา”+ “สอย”

ข้อมูลจาก https://siamrath.co.th/n/83519

Comments

comments