น้ำท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านกุดเป่ง

88

น้ำจากลำเซบายได้ล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนและไหลเข้าท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านกุดเป่ง ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. ส่งผลให้ต้องปิดการเรียนการสอนจนกว่าน้ำจะลดหรือเข้าสู่สภาวะปกติ

จากการสอบถามชาวบ้านกุดเป่ง ทราบว่าน้ำได้เข้าท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเมื่อ 3 วันก่อน และปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 3 วัน ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนและของเล่นของเด็กๆ ทางครูประจำศูนย์ฯ ได้ช่วยกันเก็บขึ้นที่สูงก่อนน้ำจะท่วมจึงไม่เกิดความเสียหาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านกุดเป่ง ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีเด็กมาเรียนประมาณ 30 คน การปิดการเรียนการสอนในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเด็กๆ ที่ต้องหยุดเรียนและพลาดโอกาสในการเรียนรู้

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านกุดเป่ง อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง เมื่อน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ

ผลกระทบจากน้ำท่วม

นอกจากผลกระทบต่อการเรียนการสอนแล้ว น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนอีกด้วย ดังนี้

  • เด็กๆ ต้องหยุดเรียนและพลาดโอกาสในการเรียนรู้
  • ผู้ปกครองต้องหาสถานที่เลี้ยงดูเด็กๆ ระหว่างที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอน
  • ทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหาย

แนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหา

แนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในชุมชน ได้แก่

  • การสร้างฝายหรือเขื่อน เพื่อกั้นน้ำไม่ให้ล้นตลิ่ง
  • การปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชน
  • การรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ริมฝั่งลำน้ำ เพื่อลดการกัดเซาะตลิ่ง

ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ