น้ำโขงที่หนองคายขึ้นพรวดวันเดียวเกือบ 2 เมตร

144

ระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ที่ 8.30 เมตร ซึ่งเป็นระดับน้ำที่สูงขึ้นจากวันที่ 22 ก.ค. 61

ปริมาตร 1.69 เมตร และสูงขึ้นพรวดในวันเดียว เนื่องจากที่ผ่านมาทางภาคเหนือของไทยและลาวมีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลลงมาสู่แม่น้ำโขง โดยตลิ่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายสามารถรองรับน้ำได้ที่ 12 เมตร

แต่หากปริมาณน้ำถึง 10 เมตรจะมีการปิดประตูระบายน้ำในตัวเมืองหนองคายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำโขงทะลักเข้าตามรางระบายน้ำ นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าในวันที่ 24 ก.ค. 61 ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 2 เมตร ด้านโครงการชลประทานหนองคายได้รายงานสถานการณ์และหนังสือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แม่น้ำโขงหนุนสูงขึ้น เสนอต่อ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ว่าแม้ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายจะอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 4.11 เมตร แต่อาจมีผลกระทบต่อการระบายน้ำในลำน้ำห้วยหลวงตอนล่าง บริเวณประตูระบายน้ำห้วยหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทางโครงการชลประทานหนองคายได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

โดยจัดเจ้าหน้าที่เวรยามควบคุมการระบายน้ำ หากพิจารณาแล้วว่าระดับน้ำโขงสูงขึ้นหนุนเข้ามาในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรก็จะปิดประตูระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง เพื่อระบายน้ำในลำห้วยหลวงออกสู่แม่น้ำโขง

The Mekong River Basin The water resources department is at 8.30 meters, which is a higher water level. From July 22, 2006, the volume of 1.69 meters and rising up in one day. Due to the heavy rainfall in the northern part of Thailand and Laos, the water flowed into the Mekong River. The Mekong River in Nong Khai Province can support water at 12 meters.

If the water reaches 10 meters, the flood gates in Nong Khai will be closed to prevent the Mekong from flooding the drain. In addition, it is predicted that on July 24, 2006, the water volume will increase by 2 meters. The Nong Khai Irrigation Project reported the situation and the letter prepared for the Mekong River to support the high. Nong Khai Provincial Governor Even though the water level in Nong Khai is lower than 4.11 meters, it may affect the drainage of the Lower Huai Luang River. The Huay Luang floodgate, Phon Phisai, Nong Khai, which is a tributary to flow into the Mekong River. The Nong Khai Irrigation Project has continuously monitored the water situation.

Organize staff to control the drainage. Considering that the high level of the Mekong basin may affect the agricultural area, it will close the floodgates. And install a 15-inch pump to drain the river into the Mekong River.

Comments

comments