บุรีรัมย์ พัฒนาแพลตฟอร์มระบบสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานบริการด้านสาธารณสุข

94

5-1436สาธารณสุขบุรีรัมย์ นำร่องพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

เชื่อมโยงกับระบบสมุดสุขภาพประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน (17 ส.ค.63) นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรค NCD นอกสถานพยาบาลด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมลี้ลอย ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแผนพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Platform)

รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มในส่วนของ NCD ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เชื่อมโยงกับระบบสมุดสุขภาพประชาชน (Health for you : H4U) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีนายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มจากบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS นำทีมโดย ดร.ไพศาล เติมสินวานิช และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นทีมพัฒนา

นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มระบบสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของ NCD ด้วยทรัพยากร และศักยภาพของบุคลากรในจังหวัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีนโยบายสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนงานปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และคืนค่าข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของ NCD ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยต่อไป

Comments

comments