บุรีรัมย์ เฝ้าระวัง 8 อำเภอ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

234

ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ให้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนทั้ง 23 อำเภอ ให้ระมัดระวังอันตราย หรือผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง ในช่วงระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2565 เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.นางรอง , อ.ละหานทราย , อ.ประโคนชัย , อ.เฉลิมพระเกียรติ , อ.โนนดินแดง , อ.โนนสุวรรณ , อ.ลำปลายมาศ และ อ.บ้านด่าน จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร ทรัพย์สิน/สิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัย พร้อมแจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากได้ และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ในช่วงวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2565 สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจ่ายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือรายงานให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบทางกลุ่มไลน์ “ป้องกัน (ปภ.) บุรีรัมย์” และส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบในเบื้องต้นทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 04466 6556-9 และรายงานทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

has received the most urgent letter to the head of government Sheriff of every district To warn people in all 23 districts to be careful of danger. or the effects of rainstorms and strong winds During the period between 20-25 July 2022, watch out for flash floods and flash floods. and flooding Northeastern region, especially in Buriram province, 8 districts, namely Nang Rong District, Lahan Sai District, Prakhon Chai District, Chalerm Phrakiat District, Non Din Daeng District, Non Suwan District, Lam Plai Mat District and Ban Dan District. Therefore, people are asked to follow the announcement from the Meteorological Department. weather information and news from the government closely

as well as asking to be prepared to deal with disasters By emphasizing the practice of being safe from disasters and following established guidelines such as trimming the branches. Reinforcing the embankment Keep documents, assets/things in a safe place. and informing people to avoid being in the open air under the big tree and unhealthy billboards during heavy rains and flash floods. and increase caution in traffic through thunderstorm areas during July 20-24, 2022 for farmers should be aware of damage to agricultural products as well. Analyze and assess the situation from various factors. To coordinate and integrate agencies, networks, the private sector and ask local government organizations Prepare resources Disaster Mechanism and Response Action Plan Including the staff to be ready to relieve disasters, perform work, facilitate and providing assistance to people affected by disasters 24 hours a day; both in official form

and unofficial In order for people to be informed of safe behaviors such as social media, community radio, news distribution towers or village voices, etc., if a disaster occurs in the area, report the situation. and assistance reporting to Buriram Province via Line group “Prevention (P.S.) Buriram” and submitting documents to the Buriram Provincial Disaster Prevention and Mitigation Office know immediately by telephone/fax number 04466 6556-9 and all periodic reports until the situation ends