หลวงปู่สีลา อิสสโร วัดอิสระธรรม จ.สกลนคร

710

หลวงปู่สีลา อิสสโร – เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอปรด้วยศีลและธรรม มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สายพระป่า

ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศ อำนวย จ.สกลนคร

มีนามเดิมว่า สีลา กรมแสนพิมพ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2429 ณ บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ท่านเป็นบุตรคนโต โยมบิดา-มารดาชื่อ นายจันทรชมภู และ นางบัวทอง กรมแสนพิมพ์

ครั้นอายุย่างเข้าวัยหนุ่ม ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เมื่อ พ.ศ.2452 โดยมีพระครูหลักคำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูศรีธรรมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ครั้นบวชแล้ว ได้ออกแสวงหาที่สงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม ไปตามป่าเขาลำเนาไพร และได้เดินธุดงค์ไปพบหลวงปู่เกิง อธิมุตฺตโก ซึ่งมีพรรษาแก่กว่าและ ได้เป็นสหธรรมิก อยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกัน

พ.ศ.2469 หลวงปู่เกิง ชักชวนไปอยู่ศึกษาธรรม ข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่เสนาสนะป่าบ้านหนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ครั้นได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่น ไปอยู่บ้านสามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ด้วย

ต่อมาเข้าญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2469 ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) ที่หนองสามผง บ้านสามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยมี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นั่งเป็นประธานสงฆ์ พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เมื่อครั้งที่เป็น พระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

อยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ เสนาสนะป่า บ้านสามผง รวมทั้งได้ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำเนาไพร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา จนได้รับผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรม

หลวงปู่สีลา มาตั้งวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เพื่อเป็นสำนักอบรมกรรมฐาน สอนศีลธรรมแก่ญาติโยมให้รู้จักธรรมะ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีหันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแทน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

หลวงปู่สีลาถึงแก่มรณภาพด้วยโรคปอด ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2510 สิริอายุ 81 ปี พรรษา 41