ปอเทืองเหลืองอร่ามงามทุ่งสวย ที่ภูสิงห์ ชายแดนศรีสะเกษ

161

ที่บ้านนกยูง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ ได้ดำเนินการจัดส่งเสริมให้เกษตรกรทำแปลงสาธิตการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ความอุดมสมบรูณ์ของดินกลับคืนมา โดยการปรับพื้นที่ทำนาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงสภาวะแล้ง และได้ทำการพลิกฟื้นดินทำการหว่านเมล็ดปอเทืองในพื้นที่จำนวนประมาณ 120 ไร่

ขณะนี้ต้นปอเทืองได้ออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเต็มพื้นที่นาของเกษตรกรบ้านนกยูง ซึ่งในการบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ จะทำให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์มากขึ้น และเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ให้สนับสนุนในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของรัฐบาล

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนศรีสะเกษ กล่าวว่า ต้นปอเทืองที่ปลูกขึ้นมานี้เมื่อออกดอกแล้วสวยงามมาก ทำให้บริเวณนี้กลายเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา หรือใช้เส้นทางนี้เพื่อเดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ ได้พาแวะชมสัมผัสความสวยงามและพากันบันทึกภาพทุ่งปอเทืองและบันทึกภาพด้วยตัวเองหรือเซลฟีกับทุ่งปอเทืองเพื่อเก็บภาพความสวยงามนี้ รวมทั้งสถานที่ใกล้กันนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้เที่ยวชมจุดชมวิวพญากูปรี ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามตามธรรมชาติใกล้ชายแดนไทย – กัมพูชาอีกด้วย

Comments

comments