ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ชี้มูลความผิด 2 นายกฯเล็ก

153

 ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.กาฬสินธุ์ได้จัดแถลงผลงานในแต่ละรอบเดือนเป็นประจำทุกเดือน ในภารกิจทั้ง 3 ด้าน คือภารกิจด้านป้องกัน ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน และภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต

โดยเฉพาะในภารกิจด้านป้องกันนั้น ได้จัดการประชุมโครงการขยายเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ลงสู่ระดับตำบล โดยมีคณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.กาฬสินธุ์ ร่วมดำเนินการวางแผนการดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน ป.ป.ช. ตั้งชมรม STRONG Young Leaders Kalasin เสริมทัพป้องกันการทุจริต, จัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบกับการทุจริต และบทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต, ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยนำเสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัด ซึ่งเป็นแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกล่าวหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ตลอดทั้งการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด

ส่วนภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.กาฬสินธุ์ มีผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต เช่น ตรวจสอบเบื้องต้นในความรับผิดชอบ จำนวน 105 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 เรื่อง คงเหลือเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 86 เรื่อง, ผลงานด้านการไต่สวนในความรับผิดชอบ จำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 เรื่อง คงเหลือเรื่องไต่สวนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 26 เรื่อง และเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดและรายงานความเคลื่อนไหวคดี จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติชี้มูลความผิดอดีตนายกเทศมนตรีตำบลนามน อ.นามน กับพวก จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลประจำปี 2553 เป็นเท็จ และออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73

สำหรับเรื่องที่ 2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 32/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีมติชี้มูลความผิด อดีตนายก ทต.ยางตลาด อ.ยางตลาด กับพวก เบิกจ่ายเงินโครงการจ้างเหมาขยายจุดเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติของเทศบาลตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยทุจริต ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับสำนวนการตรวจสอบจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 กรณี ทต.ยางตลาด เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาขยายจุดเสียงไร้สายตามฎีกาเบิกเงินซ้ำซ้อน และพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 32/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีมติชี้มูลความผิดอดีตนายก ทต.ยางตลาด พร้อมพวก มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73