ผายายเที่ยง นครราชสีมา

215

พื้นที่อยู่บนสันเขายายเที่ยง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ทางตะวันตกจะเห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำลำตะคองทางด้านล่าง พิจารณาได้ว่าเขายายเที่ยงกับเขาขนาดจิต เคยมีความต่อเนื่องกันทางธรณีวิทยามาก่อน และมีลำตะคองไหลผ่าน ต่อมามีการยกตัวของแผ่นดินเกิดเป็นแนวเทือกเขาไปพร้อม ๆ กันกับการกัดกร่อนในแนวดิ่งของลำน้ำ จนเกิดเป็นช่องเขาน้ำกัดตัดแนวเทือกเขาออกจากกัน “ลำตะคองจึงถือได้ว่าเป็นธารน้ำบรรพกาล

ผายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

The area is on the ridge of Yai Tiang Mountain. At an altitude of about 650 meters above sea level, to the west, you can see the view of Lam Ta Khong Reservoir below. Considering that he was a great grandmother with his mental size. There has been a geological continuity before. and there is a stream flowing through Subsequently, the uplift of the land formed a mountain range along with the vertical erosion of the river. until it formed a water gorge that cuts the mountain range apart “Lam Ta Khong is therefore regarded as the primitive stream.

Pha Yai Thiang, Khlong Phai Subdistrict, Sikhio District, Nakhon Ratchasima Province