ผู้จัดการทั่วไป ในจังหวัด หนองคาย

506

• วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ของบริษัท

• กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท

• ติดตามพร้อมสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ให้กรรมการบริษัทรับทราบ Qualifications

• เพศหญิง/ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรีขึ้นไป พูด-เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

• เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัย ในเขตจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

• สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศลาวได้

• มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานโดยตรงหรือที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ Benefits

• อัตราเงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

• ค่า Commission / Bonus ประจำปี

• ค่าเบี้ยงเลี้ยง และค่าเดินทาง

• อื่นๆ ตามสวัสดิการแรงงานกำหนด

สมัครงาน

Comments

comments