พนักงานบัญชีอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี มหทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน หนองคาย

394

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ 2. ตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ เอกสารการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน 3. บันทึกบัญชี และตรวจสอบบัญชีรายวันไปบัญชีแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง 4. ตรวจสอบและกระทบยอดเงินในธนาคาร 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน