พระธาตุสวนตาล จังหวัดอุบลราชธานี

166

พระธาตุสวนตาล เป็นสถูปหรือเจดีย์ประธานของวัดธาตุสวนตาล ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ก่อด้วยอิฐฉาบด้วยพระทาย (การนำหินมาบดหรือตำให้ละเอียดผสมกับน้ำอ้อย ยางบงหนังควายแห้งเผาไฟ ผสมกันในหลุมดินแล้วตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน) จะมีคุณภาพคล้ายกับปูนซีเมนต์ รูปทรงเลียนแบบพระธาตุพนม ฐานกว้าง 30 ฟุต สูง 60 ฟุต

ลักษณะเด่น- สถูปหรือเจดีย์ประธานของวัดก่อด้วยอิฐฉาบด้วยพระทาย – เรือโบราณอายุประมาณ 300 ปี ประวัติโดยสร้างขึ้นมาราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 เป็นเวลาใกล้เคียงกับการสร้างพระธาตุพนม และการพังทลายขององค์พระธาตุก็ใกล้เคียงกัน คือพระธาตุสวนตาลพังทลายลงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2518 เวลา 19.30 น. ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา) ส่วนพระธาตุพนมพังทลายเมื่อ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 17.00 น. ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ห่างกันเพียง 18 วัน พระธาตุสวนตาลได้รับการบูรณะซ่อมแซม โดยการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้ และพระธาตุองค์เดิมก็ยังสามารถเข้าไปกราบสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย

Phra That Suan Tan Is a stupa or the president of Wat That Suan Tan Which contains the relics of the Lord Buddha Made of bricks and plastered with Buddha’s guess (Bringing the stone to grind or pound thoroughly mixed with sugarcane juice Yang Bong, buffalo skin, dry, burnt to fire Mixed in the soil and then lowered to a homogeneous fine) will have qualities similar to cement Its shape is imitation of Phra That Phanom, the base is 30 feet wide and 60 feet high.

Features – Stupa or the main chedi of the temple, made of bricks plastered with Phra Thaye – Ancient boat, about 300 years old, the history was built around the 22-23 Buddhist century, as close to the creation of Phra That Phanom And the collapse of the Phra That was similar Phrathat Suan Tan collapsed on July 23, 1975, at 7:30 p.m., on the eighth lunar day (Asarnha Bucha Day), while Phra That Phanom collapsed on August 11, 1975, at 5:00 p.m. on the 4th lunar day of the 9th month, only 18 apart. Phra That Suan Tan has been restored. By creating new relics to cover the original ones And the original relics can also go and worship for the prosperity as well

Comments

comments