พระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ เมืองโมนยวา ประเทศพม่า

1273

พระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ เมืองโมนยวา ประเทศพม่า

สมกับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งงดงามที่สุดในโลก โดยพระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองโมนยวานั้น มีทั้งพระพุทธรูปแบบยืน ที่เป็นพระพุทธรูปยืนที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก องค์พระนอนนั้นมีความสูงถึง 170 เมตร และพระพุทธรูปแบบยืนนั้นมีความสูง 115.8 เมตร ซึ่งพระพุทธรูปแบบพระนอน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์นี้ใช้เวลาก่อสร้างรวม 12 ปี ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความอลังการ โดดเด่น แปลกตา และไม่เหมือนกับที่ใดๆ ในโลก

Buddha statue, Lay Jun Sejar, Monywa, Myanmar

It is the most beautiful large Buddha image in the world. By the Buddha statue, Lay Jun Sejar, located in the city of Monywa There are both standing Buddha images. It is the second tallest standing Buddha image in the world. The reclining Buddha image is 170 meters high and the standing Buddha is 115.8 meters high. That is regarded as the largest reclining Buddha image in the world. These two statues took a total of 12 years to construct, and they are magnificent, distinctive, unusual and unlike anywhere else in the world.