พาณิชย์ปั้นสินค้า GI ภาคอีสานขานรับนโยบาย Solf Power ของรัฐบาล

20

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม ม.3 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบหนังสือการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI “ผ้าไหมสาเกต” แก่นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้แก่กลุ่มสตรีทอผ้าหวายหลึม ที่มีความหมายบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองร้อยเอ็ดได้เป็นอย่างดี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า.-รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าชุมชนด้วย GI อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญให้ชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
ผ้าไหมสาเกตเป็นสินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ทอผ้า จำนวน 19 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกกว่า 514 ครัวเรือน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เห็นสินค้า GI ไทย อย่างผ้าไหมสาเกตโด่งดังในระดับโลก เนื่องจากเป็นสินค้าที่สร้างความสะดุดตาให้กับผู้ที่พบเห็น ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าทอและลวดลายโบราณทั้ง 5 ลาย สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อีกมาก ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้า Gl ของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้รับการยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงอาจส่งเสริมให้มีการจดทะเบียน GI ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook : GI Thailand และ GI Thailand Official

Comments

comments