พายุฤดูร้อน ถล่มยโสธร 5 อำเภอ 18 ตำบล เสียหาย 52 หมู่บ้าน

23

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัดยโสธรได้รายงานความเสียหาย จากพายุลมกระโชกแรงในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 5 อำเภอ 18 ตำบล 52 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม 174 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง ยุ้งข้าว 9 หลัง คอกสัตว์ 47 หลัง อาทิ อำเภอทรายมูล 1.ตำบลดู่ลาด หมู่ที่ 2 บ้านเรือน 8 หลัง, หมู่ที่ 4 บ้านเรือน 10 หลัง, หมู่ที่ 5 บ้านเรือน 2 หลัง, หมู่ที่ 9 บ้านเรือน 2 หลัง, หมู่ 10 บ้านเรือน 12 หลัง, หมู่ที่ 11 บ้านเรือน 7 หลัง ตำบลดงมะไฟ หมู่ที่1 บ้านเรือน 15 หลัง หมู่ที่ 2 บ้านเรือน 6 หลัง, หมู่ที่ 3 บ้านเรือน 2 หลัง, หมู่ที่ 4 บ้านเรือน 10 หลัง, หมู่ที่ 5 บ้านเรือน 6 หลัง หมู่ที่ 7 บ้านเรือน 3 หลัง, หมู่ที่ 9 บ้านเรือน 5 หลัง หมู่ที่ 10 บ้านเรือน 1 หลัง, หมู่ที่ 15 บ้านเรือน 5 หลัง, ตำบลทรายมูล หมู่ที่ 5 บ้านเรือน 4 หลัง, หมู่ที่ 15 บ้านเรือน 1 หลัง ตำบลไผ่, หมู่ที่ 1 บ้านเรือน 3 หลัง อำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง ชุมชนวัดทุ่ง บ้านเรือน 1 หลัง ตำบลสำราญ, หมู่ที่ 10 บ้านเรือน 2 หลัง อำเภอไทยเจริญ ตำบลคำไผ่ หมู่ที่ 1 วัด 1 แห่ง

อำเภอกุดชุม ตำบลกุดชุม หมู่ที่ 7-10-12 ตำบลกำแมด หมู่ที่ 12, ตำบลโนนเปือย หมู่ที่ 2-4-6-11, ตำบลโพนงาม หมู่ที่ 1-4-5-12-16, ตำบลนาโส่ หมู่ที่ 1, ตำบลคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3-5-6-11, ตำบลหนองแหน หมู่ที่ 2-3, ตำบลหนองหมี หมู่ที่ 3-11, ตำบลห้วยแก้ง หมู่ที่ 6-9-11-14 ความเสียหาย ที่พักอาศัย 65 หลัง คอกสัตว์ 47 หลัง ยุ้งฉางข้าว 9 หลัง

อำเภอเลิงนกทา ตำบลศรีแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านเรือน 2 หลัง หมู่ที่ 7 บ้านเรือน 1 หลัง, ตำบลบุ่งค้า หมู่ที่ 19 บ้านเรือน 1 หลัง โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตแต่อย่างใด

Comments

comments