พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

20

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๕ ดำเนินการจัดแสดงแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมศิลปากรมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องประชุมเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และ พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดสรรงบประมาณ ๙๘๕,๓๐๐.- บาท จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมัยใหม่ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญอีกแห่งหนึ่งในท้องถิ่นสำหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ต่อไป

ข้อมูลการเดินทาง
โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกม.ที่ 107 แยกขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 449 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

Khon Kaen National Museum started construction in 1967 as a gathering place Preserving and displaying antiques and objects of art, which are national cultural treasures in the upper northeastern region. Later, 1968 – 1969, received a budget for procurement of equipment and building construction. completed His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Crown Prince Maha Vajiralongkorn His Highness presided over the opening of the Khon Kaen National Museum on December 20, 1972. Later, in 1992, the Fine Arts Department had a policy to develop and improve the Khon Kaen National Museum, allocating a budget for the construction of office buildings and meeting rooms in the amount of 3,000, 000.- baht and 1993 allocated a budget of 985,300.- baht for purchasing materials and equipment to develop and improve the permanent exhibition within the Khon Kaen National Museum to be able to respond to the needs of the local community in accordance with the guidelines. The development of modern national museum affairs, which is an important policy of the Fine Arts Department. Khon Kaen National Museum is therefore considered another important learning center in the local area for those who are interested in studying the history, archaeology, lifestyle, traditions and culture in order to continue the cultural heritage.

travel information
By car: From Bangkok, take National Highway No. 1 (Phahonyothin Road) to Saraburi. At the 107th kilometer marker, turn right into Highway No. 2 (Mittraphap Road) through Nakhon Ratchasima. to Khon Kaen Province, a distance of 449 kilometers

bus Bangkok-Khon Kaen route From the Northeast Bus Terminal, serviced daily. Travel time is about 7 hours.