มติ “อจร.โคราช” เสนอทางออกรถไฟผ่านเมือง ยกระดับ 8 กม.

195

ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานจัดการประชุมร่วมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมา (อจร.นม.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS : Webex Meetings) กับผู้แทนกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระ 3.1 เรื่องติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร–หนองคาย และวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โดยนำเสนอสถานะความก้าวหน้าของโครงการในรูปแบบการก่อสร้างเพื่อให้ตรงกับความต้องของประชาชนในพื้นที่พร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ให้น้อยที่สุด

นายสรวิชญ์ สายศร ผู้แทนกรมขนส่งทางรางชี้แจงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ ฯ –หนองคาย ระยะที่ 2 ความก้าวหน้าโยธามีจำนวน 14 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้าง 9 สัญญา เตรียมการก่อสร้าง 1 สัญญาและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 สัญญา ส่วนข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ต.โคกกรวด และ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง นครราชสีมา ขอให้เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างทางรถไฟเป็นทางยกระดับตอม่อตั้งแต่สถานีรถไฟโคกกรวดถึงสถานีรถไฟนครราชสีมา ทดแทนคันดินยกระดับ รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร ได้นำปัญหาเข้าสู่ ครม.พิจารณา โดย รฟท.มีแนวทางเลือก 4 รูปแบบ นำเสนอเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน รูปแบบที่ 1.ก่อสร้างตามสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2.เพิ่มสะพานลอย สะพานบก ราคาค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเพิ่ม 57.96 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 16 เดือน รถไฟทางคู่เพิ่ม 36.90 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เปลี่ยนแปลง แต่ประชาชนไม่ยอมรับ 3.ยกระดับ 4.05 กม. รถไฟความเร็วสูงเพิ่ม 1,235 ล้านบาท เวลาเพิ่ม 26 เดือน รถไฟทางคู่เพิ่ม 904.41 ล้านบาท เวลาไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งลดผลกระทบมากกว่ารูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 4 ยกระดับทั้งหมด 7.85 กม. รถไฟความเร็วสูงเพิ่ม 1,823 ล้านบาท เวลาเพิ่ม 32 เดือน รถไฟทางคู่เพิ่ม 2,372 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง ประชาชนยอมรับรูปแบบ โดยรูปแบบที่ 3 และ 4 ต้องจัดทำรายงาน EIA หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงนครราชสีมาใหม่ ดำเนินการได้ตามสัญญา ระเบียบ กฎหมาย (HSR ขอเงินเพิ่ม+ขยายเวลา) ขณะนี้ได้ปรับปรุงข้อมูลโครงการเตรียมยื่นเรื่องนำเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และ ครม. ให้พิจารณาแนวทางที่ 3 และ 4 เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ คาด ครม.จะมีการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

ด้านนายวิเชียร ผวจ นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขอขอบคุณ รฟท. ได้ให้ความสำคัญต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองและวิถีชีวิตของประชาชนในอนาคต อย่างไรก็ตามขอให้มีการจัดทำหนังสือตอบรับชี้แจงการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำไปชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบความคืบหน้า ความต้องการให้เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่ 4 คือการยกระดับทางรถไฟตลอดเส้นทางผ่านเมืองโคราช เนื่องจากรูปแบบที่ 3 ยังมีปัญหาจราจรและการระบายน้ำ รวมทั้งวิถีชีวิตในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรูปแบบที่ 4 สามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุมและชัดเจนที่สุด

At the meeting room of Ms. Boonluea, 2nd floor, Nakhon Ratchasima City Hall, Mr. Wichian Chantanothai, Nakhon Ratchasima Provincial Governor Presided over the meeting of the Sub-Committee on Land Traffic Management in Nakhon Ratchasima Province (Jor.Mor.Nor.M.) No. 2/2565 via long-distance video system (VCS: Webex Meetings) with representatives of the Department of Rail Transport. State Railway of Thailand (SRT), Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) and Port Authority of Thailand There is an agenda 3.1 regarding follow-up on the progress of project implementation in Nakhon Ratchasima Province. High-speed train development project to connect the region Bangkok-Nong Khai Section and Agenda 3.2 Progress of the construction of the double-track railway project: Map Kabao – Chira Road Junction By presenting the progress of the project in the form of construction to meet the needs of the people in the area, ready to listen to suggestions for use as a supporting information for project implementation to maximize benefits and reduce impacts environment and living conditions to a minimum

Mr. Sorawit Saisorn, representative of the Department of Railway Transport, clarified the latest progress of the Bangkok-Nong Khai high-speed rail project, Phase 2, the progress of civil works, with 14 contracts, 1 construction completed, 9 contracts under construction, preparation Construction 1 contract and 3 contracts are in the process of procurement. As for complaints from people in the area of ​​Khok Kruat Subdistrict and Ban Mai Subdistrict, Mueang District, Nakhon Ratchasima, request to change the construction of the railway to be an elevated road from Khok Kruat Railway Station to Nakhon Ratchasima Railway Station To replace the elevated soil embankment with a total distance of 8 kilometers, the problem was brought to the Cabinet for consideration by SRT has 4 alternative approaches to present to solve the problem to meet the needs of the people. The contract is unchanged. 2. Add overpass, land bridge, construction cost of high-speed rail increased by 57.96 million baht, construction period added by 16 months, double-track railway increased by 36.90 million baht, duration unchanged. But the people did not accept it. 3. Raise the level of 4.05 km. High-speed trains add 1,235 million baht, add 26 months, double-track trains add 904.41 million baht, the time has not changed. which reduces the impact more than the 2nd and 4th form, the total level is raised by 7.85 km. High-speed trains add 1,823 million baht, add 32 months, double-track trains add 2,372 million baht. The construction period has not changed. People accept the form. Forms 3 and 4 must prepare an EIA report or environmental impacts in the new Nakhon Ratchasima period. Operate in accordance with the contract, regulations, laws (HSR request for additional money + time extension). Currently, the project information has been updated and prepared to submit to the executives of the Ministry of Transport and the Cabinet to consider the 3rd and 4th approaches for approval to implement the project. Expect the Cabinet. will be considered within November 2022

Mr. Wichian, Governor of Nakhon Ratchasima, revealed that he would like to thank the SRT for giving importance to the demands of the people’s brothers and sisters. It is an important problem that will affect the development of the city and the way of life of the people in the future. However, a written acknowledgment of the proceedings is requested. to clarify public relations for the public to know the progress The need to change to the 4th form is to upgrade the railways along the route through Korat. Because the 3rd form still has traffic and drainage problems. as well as the inevitable future lifestyle which the 4th form can answer the most comprehensive and clear questions