มหาสารคาม เปิด”หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ปั้นสินค้าชุมชนสร้างรายได้

665

ที่บ้านห้วยทราย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

เป็นประธานเปิดตัววิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ซึ่งบ้านห้วยทราย ต.นาเชือก เป็น 1 ใน 5 หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ จากเดิม 20 หมู่บ้าน ต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจในทุกด้านอย่างแท้จริงทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด จนประสบความสำเร็จในการยกระดับชุมชนจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 25 แห่ง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย จังหวัดมหาสารคาม เป็น 1 ใน 5 หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 โดยกรมค้าภายใน ได้เชิญ รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล ศิลปิน นักออกแบบสิ่งทอ เจ้าของรางวัล Designer of the Year มาช่วยออกแบบลายผ้าไหมรูปแบบใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ร่วมสมัย รวมทั้งประยุกต์เศษผ้าไหมเหลือใช้ให้เป็นกระเป๋าและเครื่องประดับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าให้ทันสมัยสวยงามตรงต่อความต้องการ เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง