ยิ่งใหญ่ทุกปี!! บุญบั้งไฟชาวเทศบาลตำบลสังคม หนองคาย

195

ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอสังคม เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสังคม ประจำปี 2562 โดยมี นายชัยวัฒน์ คำสรดี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสังคม กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และชาวอำเภอสังคม รวมทั้งนักท่องเที่ยว ร่วมในพิธีจำนวนมาก

c591d039e2be8f4c0ceda3d785407c05469549d5978c155080aa4f79af29112bนายชัยวัฒน์ คำสรดี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสังคม กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสังคม เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำให้เห็นวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ และพิธีกรรมของคนสมัยก่อน เป็นประเพณีที่มีความเชื่อของการขอฝน ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก ซึ่งจะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นก่อนฤดูกาลทำนา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังคม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปะ จารีตประเพณีของท้องถิ่นให้ชาวโลกได้รับรู้ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างความสามัคคี และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆต่อไป การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ มีชุมชน และสถานศึกษาเข้าร่วมประกอบด้วย ชุมชนบ้านเจื้อง-แก้งไก่ ,ชุมชนบ้านสังคม หมู่ 1-2,ชมรมลูกหลานหลวงปู่วัดลุ่ม ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา และโรงเรียนสังคมวิทยา

03059ed46c70d2681bdabd653e55cfbd3b004732083b1f0e4c895369dfe63e99ด้าน นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอสังคม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสืบสานประเพณีไทยอีสานในท้องถิ่นที่งดงาม เป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ที่มีความภูมิใจ ซึ่งคนไทยอีสาน เชื่อกันว่าการจุดบั้งไฟ ตามตำนานเล่าขานเป็นการเสี่ยงทายและบนบานขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรอีกด้วย และชาวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสังคม ร่วมกันจัดติดต่อมาเป็นประจำทุกปี นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และยังถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีและคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อ.สังคม ให้เป็นที่รู้จัก โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย.62

ข้อมูลจาก https://siamrath.co.th/n/83552

Comments

comments