ยโสธร สภาพถนน เดือดร้อน ปชช. สัญจร

482

จังหวัดยโสธรว่าในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้เกิดฝนตกลงมาทุกวันเนื่องจากเข้าฤดูฝนแล้ว จากฝนที่ตกลงมาดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับถนนเชื่อมหมู่บ้านระหว่างบ้านคำเกิด ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว บ้านหนองคูตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรซึ่งถนนสายดังกล่าวประชาชน 2 หมู่บ้านใช้สัญจรไปมา เนื่องจากลงพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่ปลูกพืชผักต่างๆและไร่มันสัมปะหลัง นอกจากนั้นแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการขนถ่ายสินค้าเข้ามาจำหน่ายยังตัวอำเภอและตัวจังหวัด และที่สำคัญในขณะนี้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรก็เริ่มลงทำนาเพื่อปลูกข้าวแล้ว ก็ใช้เส้นทางสายดังกล่าว การเดินทางไปประกอบอาชีพ ทุกวันแม้ว่าจะลำบาก แต่ก็จำเป็นใช้เส้นทางสายนี้ในการเดินทาง