ราชภัฏโคราช ห้ามรับน้องใหม่ เน้นจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

25

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) จัดกิจกรรม “ยินดีต้อนรับเพื่อนพ้องน้องพี่สู่บ้าน NRRU เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2565” ที่บริเวณประตูทางเข้าสถาบันการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์พร้อมกรรมการบริหารและผู้นำนักศึกษาทั้ง 7 คณะ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่กำลังเดินทางเข้ามาสู่รั้ว มร.นม.อย่างอบอุ่นและชื่นมื่น โดยบรรดานักศึกษารุ่นพี่ได้ร่วมขับร้องเพลงดนตรีโฟล์คซองต้อนรับน้องๆนักศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความคุ้นเคยอย่างเป็นกันเอง

ทั้งนี้เป็นกิจกรรมการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ในปีการศึกษา 2565 หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องปรับตัวสู่ระบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาไม่ได้เดินทางเข้ามาภายใน มร.นม. เป็นเวลาร่วม 2 ปี โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนและทำกิจกรรมจะมีกองพัฒนานักศึกษาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ ฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ปีการศึกษานี้ไม่มีนโยบายให้นักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ทุกรูปแบบพร้อมประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิก เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบอย่างเป็นทางการผู้บริหารได้ประชุมหารือร่วมกับองค์กรนักศึกษาให้ช่วยกันวางมาตรการและแนวทางป้องกันการจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่พึงประสงค์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาภายในรั้ว มร.นม. รวมทั้งประสานงานเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดบทลงโทษเด็ดขาด หากมีการลักลอบจัดกิจกรรมดังกล่าว

Student Development Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University (Mr.M.M.) organized an activity “Welcome friends and family to NRRU’s home for the new semester, academic year 2022” at the entrance of the educational institution. Associate Professor Dr. Suthanan Phochathan, Vice President for Student Affairs and Alumni Relations, along with executive committees and student leaders from all 7 faculties welcomed new students who were on their way to the fence. Warm and joyful Mr. The senior students joined in singing a folk song to welcome first-year students in order to build their morale and get familiar with them in a friendly way.

This is an on-site teaching and learning activity in the academic year 2022 after the outbreak of the Covid-19 virus. have to adapt to online As a result, students do not travel to the university for a total of 2 years. Students who come to study and do activities will have the Student Development Division closely supervising them.

Associate Professor Dr. Suthanan, Vice President for Student Affairs and Alumni Relations revealed that this academic year there is no policy for students to organize all types of freshmen activities and publicize the cancellation. In order for all parties to know officially, the administrators have a meeting to discuss with student organizations to help lay out measures and guidelines to prevent unwanted student activities. Build confidence for parents who send their children to study within the university’s fence, including coordinating a network of relevant agencies to cooperate in informing clues if inappropriate actions are found, including setting penalties. categorical If there is an illegal activity such as