ร้อยเอ็ดน้ำหนักผลกระทบ 15 อำเภอ 93 ตำบล

125

เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่าน และอิทธิพลของพายุ “โนรู”ประกอบกับเขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำ เป็น 54 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2565 การติดตามสถานการณ์น้ำและแนวโน้ม สถานการณ์น้ำในลำน้ำชี ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ภาพรวม ระดับน้ำ มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม เป็นต้นไป เขื่อนอุบลรัตน์จะปรับลดการระบายลงวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. จนถึงวันที่ 21 ต.ค. จะปรับการระบายน้ำเป็นวันละ 45 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังคงเป็นปริมาณน้ำที่สูงอยู่เมื่อเทียบกับระดับน้ำที่ท่วมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน

ผลกระทบ จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว รวม 15 อำเภอ 93 ตำบล 743 หมู่บ้าน 14,615 ครัวเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ได้แก่ ถนน 7 สาย วัด 30 แห่ง โรงเรียน 13 แห่ง รพ.สต. 4 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 27,691 ราย พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 306,657 ไร่ ปศุสัตว์ 9,944 ตัว ประมง 505 ไร่ และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย

กรณีได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย (ท่วมบ้านเรือน/ท่วมทางเข้าหมู่บ้าน) ได้รับผลกระทบรวม 10 อำเภอ 30 ตำบล 124 หมู่บ้าน 4,672 ครัวเรือน โดยมีผู้อพยพไปยังศูนย์พักพิงแล้ว จำนวน 704 คน ในศูนย์พักพิง จำนวน 19 จุด ในพื้นที่อำเภอจังหาร โพนทราย โพธิ์ชัย เชียงขวัญ และธวัชบุรี ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงดังกล่าว ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการท้องถิ่น จะเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีการประสานขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ เต็นท์ ยารักษาน้ำกัดเท้า ไฟฉาย ผ้าอนามัย และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ซึ่งยังคงมีจำนวนไม่เพียงพอ