วัดกู่แก้วรัตนาราม อุดรธานี

277

วัดกู่แก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะ เป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และพบว่าบริเวณนี้เป็นอารยธรรมร่วมสมัยกับบ้านเชียง จากการศึกษาพบเนินดินขนาดใหญ่ ที่มีภาชนะดินเผา รวมทั้งลายเขียนสีแบบบ้านเชียง โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องประดับและเครื่องมือโลหะซึ่งถือว่า เป็นโบราณสถานสมัยขอมที่แสดงให้เห็นถึงการวิวัฒนาการของอารยธรรมในดินแดนภาคอีสานได้เป็นอย่างดี

เมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ ปี มาแล้ว อาณาจักรขอมได้แผ่อิทธิพลมาสู่ดินแดนนี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ได้สร้าง” อโรคยาศาลา ขึ้นทั่วอาณาจักรของพระองค์ เป็นที่พักของคนเดินทางและรักษาผู้ที่เจ็บป่วย วัดกู่แก้วรัตนารามจึงเป็นหลักฐานสำคัญของศิลปะขอมยุคบายน เป็นปราสาทที่สร้างด้วยศิลาแลงนั่นเอง

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดกู่แก้วรัตนาราม ชาวบ้านเรียกว่าวัดกู่แก้ว เดิมชื่อวัดกู่ เพราะมีกู่โบราณ ( ปราสาทศิลาแลง ) เป็นที่เคารพของชาวบ้านจึงช่วยกันทำนุบำรุงวัดตลอดมา วัดกู่แก้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๗

Comments

comments