วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

113

เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองอุบล ได้รับยกย่องว่ามีหอไตรที่มีทรวดทรงสวยงามที่สุดในภาคอีสาน จัดเป็นหนึ่งในของดีประจำจังหวัด ดังมีคำกล่าวว่า พระบาทวัดกลาง พระบางวัดใต้ หอไตรวัดทุ่ง นอกจากหอไตร ยังมีหอพระบาทหรือโบสถ์ซึ่งสร้างในยุคสมัยเดียวกัน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามควรชม


สันนิษฐานสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2356 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ในยุคสมัยสมเด็จกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ ได้ตกลงกับเจ้าของที่ดินหลายคน ยกที่ดิน (ที่ทำนา) ให้กับทางราชการ แรกๆ ชาวเมืองเรียกว่า “ทุ่งศรีเมือง” แต่เนื่องจากทุ่งแห่งนี้ เป็นที่รวมของการจัดงานมหกรรมใหญ่ๆ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และเป็นทุ่งประดับเมือง จึงเรียกว่า “ทุ่งศรีเมือง” ต่อมาภายหลังจึงได้สร้างหอพระพุทธบาทขึ้น ณ ท่ามกลางบริเวณที่เจริญสมณะธรรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะจำลองพระพุทธบาท จำลองให้คนได้กราบไหว้ของพุทธบริษัทที่อุบลราชธานี ไม่ต้องเดินทางไปที่สระบุรี โดยให้ครูช่างชาวเวียงจันทน์ เป็นช่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีความกว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร หลังคาทรงไทยศิลปะเวียงจันทร์ ต่อมาได้พูนดินบริเวณลานหอพระพุทธบาท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในฤดูฝน โดยได้สร้างเป็นเขื่อนกำแพงแก้วหอพระพุทธบาท มีสองชั้นรอบๆพระพุทธบาท ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 32 เมตร พูนให้สูงเหมือนเป็นฐานรองรับหอพระพุทธบาท โดยได้ขุดเอาดินมาจาดสระด้านทิศเหนือ ซึ่งมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 3 เมตร ซึ่งสระนี้ ต่อมาภายหลังได้สร้างหอไตรไว้กลางน้ำ จึงได้ ซื่อว่า “สระหอไตร”

Is an important ancient temple of Ubon Was regarded as having the most beautiful shape of the Hor Sai in the Northeastern region Classified as one of the provincial good As there is a saying that Phra Bat, Wat Klang Phra Bang, Tai Horai, Thung Temple, in addition to Hor Sai, there is also a Phra Bat or a church built in the same period. Inside there are beautiful frescoes that should be viewed.

It is assumed that it was built in 2313, in line with the reign of King Phra Phuttha Lertla Naphalai. Different governors Has agreed with many land owners to give the land (rice fields) to the government. “Thung Sri Muang” but because of this field Is a collection of large fairs such as the festival Constitution work, etc., and is a field decorated with a city, so called “Thung Sri Muang”, later built a hall of Phra Phutthabat in the midst of the prosperous monasteries. With the aim of simulating the Buddha’s footprint A model for people to pay homage to a Buddhist company in Ubon Ratchathani. No need to go to Saraburi By allowing a Vientiane teacher technician As a construction technician Which is 6 meters wide, 13 meters long, Thai style roof, Vientiane art Later, the soil in the courtyard of the Phra Phutthabat Hall To prevent flooding in the rainy season By having built a dam, wall, glass wall, Phra Phutthabat tower There are two floors around the Phra Phutthabat, 23 meters wide and 32 meters long. By having dug out the soil to cover the pool on the north side Which is 13 meters wide, 24 meters long and 3 meters deep

Comments

comments