วัดประชาคมวนาราม

557

วัดประชาคมวนาราม จากความประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนี้ เมื่อครั้งหลวงปู่ศรี มหาวีโร ไปปฏิบัติศาสนกิจถึงมหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย จึงได้เกิดเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างจากหินทรายธรรมชาติขึ้นเป็นแห่งแรกในไทย

นอกจากลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในตัว และยอดเจดีย์ทองคำน้ำหนักถึง 101 บาทแล้ว ภายในจุดศูนย์กลางของพระเจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งภาพบนฝาผนังเล่าเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก

รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์ต่างๆ ให้ได้เข้ามาสักการะบูชาด้วย

ที่ตั้ง : ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

Wat Prachakhom Wanaram From the impression of the grandeur and grandeur of this great pagoda When Luang Pu Sri Maha Viro went to the Maha Chedi Borobudur. Indonesia Thus the first large chedi built from natural sandstone was born in Thailand.

In addition to the outstanding architectural features in And the top of the golden pagoda weighing up to 101 baht and inside the center of the chedi is also a place to enshrine the relics Including the murals on the walls telling the story of Buddha and Vessantara Jataka

Including the history of Luang Pu Si and various pastors To come and worship as well

Location: Srisomdej Subdistrict, Srisomdet District, Roi Et Province

Comments

comments