วัดศรีจันทร์ เลย

172

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้กุฏิเดิมของพระครูวิจารณ์สังฆกิจเป็นอาคารจัด แสดงสถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบเรือนพื้นถิ่นของจังหวัดเลย เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง การจัดแสดงภายในแบ่งเป็นสองส่วน คือ ห้องหนึ่งประดิษฐานรูปหล่อของท่านพระครู 1 เครื่องอัฐบริขาร ภาพถ่าย และประวัติของท่าน พระพุทธรูปเก่าโบราณ คัมภีร์ใบลานและสมุดประติมากรรมรูปสัตว์ ถูกนำมาตั้งใว้ตรงเทางเข้าสู่ธาตุปูน ภายในวัด -ประตูเข้าสิม เป็นม้แกะสลักรูปแบบสมัยใหม่ -ผนังเพดานภายในสิม เป็นไม้แกะสลักรูปสิบสองนักษตร และสัตร์หิมพานต์ ลงสี -พระประธานโลหะที่ประดิษฐานอยู่ภายในสิม -พระไม้ทีมีการจัดเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ – แขนนางไม้แกะสลักรูปพญานาค -ของเก่าและวัตถุโบราณ ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑ์ประภัคร์จันทรโชติภายในวัด วัดศรีจันทร์ ตั้งวัดใน พ.ศ. ๒๔๓๓ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านนาอ้อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ เขตวิสุงคมสีมา กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระครูเผือก รูปที่ ๒ พระครูวิจารสังฆกิจ รูปที่ ๓ (เจ้าอธิการสมหมาย รูปที่ ๔ พระอธิการสอ อตฺตสาโร รูปที่ ๕ พระเสาร์ โสภโณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๐

Comments

comments