วัดอุดมมงคลนาราม (วัดป่านาคำน้อย) จังหวัดอุดรธานี

262

วัดนาคำน้อย (วัดป่านาคำน้อย) เดิมชื่อ วัดอุดมมงคลวนาราม เป็นนามที่ได้รับเมตตาประทานจากหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แต่ต่อมาทางราชการมีแนวคิด เกี่ยวกับการตั้งชื่อวัดให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของวัด จึงได้ใช้นามว่า “วัดนาคำน้อย” ในปัจจุบัน สถานที่ตั้งวัด อยู่ที่หมู่ 7 บ้านนาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41380 มีพื้นที่ในปัจจุบัน 1,350 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 ประวัติการก่อตั้งวัด วัดนาคำน้อย(วัดป่านาคำน้อย) ได้รับการตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2529 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 ตามบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 6 ประจำปี 2530 ลำดับที่ 36 วัดนาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอน้ำโสม (ในขณะนั้น) จังหวัดอุดรธานี ขนาดวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 14 วันที่ 22 มกราคม 2531 กองพุทธสถานกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เพื่อดำเนินตามแนวทางที่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาชี้แนะไว้ว่า “สถานที่นี้เหมาะสำหรับผู้สนใจภาวนาเพราะเป็นป่า เป็นเขาสงบสงัด” สภาพก่อนที่จะต้องเป็นวัด ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ขณะนั้นจำพรรษอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด ได้ธุดงค์มาในเขตนี้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ ในขณะนั้นเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม มีสภาพทรุดโทรม และเป็นพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทานไปแล้วหลายวาระ ประกอบกับเป็นพื้นที่สีชมพู อยู่ในเขตปฏิบัติการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย น่าจะได้รับการฟื้นฟูทั้งทางรูปธรรม และนามธรรม โดยที่ท่านพระอาจารย์ได้เคยวิเวกมาในแถบนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา หลายวาระด้วยกัน

จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้ธุดงค์มาอีกรอบหนึ่ง ในครั้งนี้ ได้ธุดงค์มาปักกลด ณ บริเวณต้นสะท้อน ริมห้วยราง (ตรงบริเวณที่เป็นโรงครัวในปัจจุบัน) เห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะ น่าจะได้มีการจัดตั้งเป็นวัดปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จึงได้ชักชวนคณะศรัทธาญาติโยม หมู่เพื่อนสหธรรมิกพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า มาร่วมกันก่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สภาพป่าภายในบริเวณวัด เป็นป่าที่สมบูรณ์ประมาณ 600 ไร่ แต่ได้รับการปลูกเสริมเพิ่มเติม เช่น สัก ประดู่ มะค่า ยาง กระบาก ตะแบก ตะเคียนทอง เป็นต้น ปัจจุบันได้ปลูกเสริมจนเต็มพื้นที่ จึงสามารถมองเห็นสภาพป่าดั้งเดิมและปลูกเสริมใหม่เจริญเติบโตร่วมกัน สัตว์ป่าภายในวัด เนื่องจากพื้นที่นี้แต่เดิมเป็นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ จึงมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ เช่น หมูป่า กระรอก ค่าง ลิง ชะนี งูจงอาง งูเห่า เหี้ย กระจง นิ่ม และนกชนิดต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด ศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 2 ชั้น พื้นที่กว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม เป็นที่ฉันภัตตาหาร เป็นที่บำเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกุฏิถาวร ประมาณ 15 หลัง และร้านพักพระประมาณ 40 หลัง โรงน้ำร้อน โรงครัว และที่พักฝ่ายอุบาสก อุบาสิกาจำนวน รวม 15 หลัง และถนนคอนกรีตเชื่อมโยงภายในวัดรวมเส้นทาง 4 กม.เศษ พระเมตตาจากองค์หลวงตา กำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง 2.45 เมตร ยาว 6.75 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,350 ไร่ มูลค่า 20 ล้านบาทเศษ และฝายน้ำล้น ฝายเก็บกักน้ำหลายแห่งภายในวัด ได้รับเมตตาอุปถัมภ์ในการก่อสร้าง จากองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ที่ได้มาอาศัยอยู่ให้ได้รับความร่มเย็นตาม อัตภาพ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เป็นที่ตั้งของลูกข่าย สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน รับสัญญาณจากสถานีแม่ที่วัดป่าบ้านตาด ขนาดคลื่นความถี่ 107.25 MHZ ครอบคลุม พื้นที่อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง (จังหวัดอุดรธานี) สุวรรณคูหา (จังหวัดหนองบัวลำภู) สังคม(จังหวัดหนองคาย) และจังหวัดเลยบางส่วน จำนวนพระสงฆ์จำพรรษา ในแต่ละปีจะมีพระสงฆ์จำพรรษา ประมาณ 30-40 รูป ในภาคฤดูร้อน เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ที่อุปสมบทจากกรุงเทพมหานคร มาพำนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2548-2550 มีนักศึกษาแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล มาบวชศึกษาภาคปฏิบัติ เป็นต้น การอบรมพระภิกษุสามเณร และศรัทธาญาติโยม ได้กระทำทุกปีทั้งในหน้าแล้ง หน้าฝน ในฤดูจำพรรษา ก็มีอุบาสกอุบาสิกามาอยู่จำศีล ภาวนาประมาณ 100 คนเศษ ขยายและส่งเสริม สำนักและวัดปฏิบัติธรรม เมื่อท่านพระอาจารย์ได้มาจำพรรษาในแถบนี้ รวม ทั้งในแถบอื่นหลายวัดด้วยกัน เช่น วัดป่าภูก้อน วัดป่าบ้านเพิ่ม วัดป่าหลุบเลา วัดป่าแค วัดป่าบ้านก้อง วัดป่าวังแข้ อำเภอนายูง วัดป่าโคกสาคร อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น วัดหมู่เพื่อนสหธรรมิก เช่น วัดป่ากุดสิม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วัดป่าบ้านใหม่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และท่านได้ตั้งวัดสาขา เช่น วัดป่าพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุน ศิษย์ที่เคยอยู่ในสำนักของท่านออกไปตั้งวัดหลายแห่ง หลายจังหวัดด้วยกัน อาทิ วัดป่าภูน้ำป๊อก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น วัดป่าชัยพฤกษ์ กิ่งอำเภอเอราวัณ วัดป่าอุดมมงคลญาณสัมปันโน (ห้วยซวก) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วัดป่าเทพมงคล อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย วัดป่าภูสวรรค์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย วัดป่าภูเขาวงศ์ วัดป่าภูพัง กิ่งอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู วัดป่าสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

Wat Na Kham Noi (Wat Pa Na Kham Noi), formerly known as Wat Udom Mongkhon Wanaram. It was a name that received mercy from Luang Ta Phra Maha Bua Yansampanno, but later the government had an idea About the name of the temple in accordance with the name of the village where the temple is located Therefore used the name “Wat Na Kham Noi” at present, the location of the temple is at Moo 7, Ban Na Kham Noi, Ban Kong Subdistrict, Na Yung District, Udon Thani Province, Postal Code 41380, with the current area of ​​1,350 rai. Wat Na Kham Noi (Wat Pa Na Kham Noi) was established as a temple on June 13, 1986 and received the royal consortium on January 18, 1988 according to the list of temples that received the sixth installment of the year 1987. No. 36 Na Kham Noi Temple, Ban Kong Subdistrict, Nam Som District (at that time), Udon Thani Province The size of the building is 40 meters wide and 80 meters long as announced in the Government Gazette, Volume 105, Part 14, January 22, 2531, Division of Buddhism, Department of Religious Affairs Ministry of Education on February 9, 2531 in order to follow the royal approach to find Bua Yansampanno has mercifully suggested that “This place is suitable for those who are interested in praying because it is a forest. He was calm. ”The condition before it had to be a temple Phra Achan In offering Santusco at that time, remembering a century at Wat Pa Ban Tat Hike in this area that this area At that time, it was an area in the National Reserved Forest, Na Yung Forest and Nam Som forest. And is a forest area that has been concessions for many times Together with a pink area In the operating zone of the Communist Party of Thailand Should be restored both concrete and abstract, where Master has been in this area since the year 2516 on several occasions together.

Until the year 2523, he took another round of pilgrimage, this time he took a pilgrimage at the beginning of the reflection on the rim of Huai Rang (where the current kitchen is). Should have established a temple to practice Dharma in Buddhism Therefore persuaded the faith and kin Groups of friends, all groups of Buddhist companies Come together to construct a meditation practice office Phra Achan Man Phurithatto, the forest in the temple area It is a complete forest of approximately 600 rai, but has been planted more such as Sak Pradu, Makha, Yang Krabak, Takhianthong, etc. At present, it has been planted to fill the area. Therefore, we can see the original forest condition and grow new and grow together. Wildlife inside the temple Because this area was originally a forest that was once fertile. Therefore, there are many kinds of wild animals living such as wild boars, squirrels, lemurs, gibbons, king cobras, cobras, short-haired snakes, and various types of birds. Important buildings within the temple. A two-storey multipurpose pavilion, width 16 meters, length 24 meters, is a place where monks use to make ceremonies. Is where I cook It is a religious ceremony on various occasions, etc. There are also about 15 permanent dorms and about 40 monks resting houses, hot water plants, kitchens and hospice departments. A total of 15 buildings and a concrete road connecting the temple, including a route of 4 km, the remnants of Phra Metta from Luang Ta, reinforced concrete wall, size 2.45 meters, 6.75 kilometers long, covering an area of ​​1,350 rai, worth 20 million baht, debris and dams, overflowing dams, storage dams. Many water in the temple Received mercy and patronage in the construction From the Royal Highness, looking for Bua, Yanasampanno

This is for the benefit of the animals that have come to live in order to receive peacefulness according to the convention, sound fair radio station for the people. Is the location of the client Dharma Radio Station for People Receive a signal from the mother station at Wat Pa Ban Tat The spectrum size 107.25 MHZ covers the area of ​​Ban Phue Nam Som Na Yung (Udon Thani Province) Suwan Kuha (Nong Bua Lam Phu Province) Society (Nong Khai Province) and some Loei Province. Number of Buddhist monks Each year there are about 30-40 monks in the Buddhist Lent. In the summer, it is the place where the ordained priest from Bangkok. Came to live and practice, especially in the year 2005-2007 with a medical student Siriraj Mahidol University Came ordination, practical education, etc. Training monks and novices And kin faith Has done every year, both in the dry season, the rainy season, in the rainy season, it has hibernated with worshipers, hibernating, praying about 100 people. Office and temple practice When Phra Master came to remember the Buddhist Lent in this area and in many other temples as well, such as Wat Pa Phu Kon, Pa Ban Perm Temple Wat Pa Lob Lao, Pa Khae Temple, Pa Ban Kong Temple, Pa Wang Khae Temple, Na Yung District, Pa Khok Sakorn Temple, Nam Som District, Udon Thani Province, etc. Wat Pa Ban Mai, Ban Phue District, Udon Thani Province And you have set up branch temples such as Wat Pa Phimai, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province and support students who have been in your office to set up many temples. In many provinces such as Wat Pa Phu Nam Pok, Kranuan District, Khon Kaen Province Wat Pa Chaiyapruek Erawan Subdistrict Wat Pa Udom Mongkhon Yansampanno (Huai Suok), Chiang Khan District, Loei Province Pa Thep Mongkhon Temple, Naduang District, Loei Province Pa Phu Sawan Temple, Pak Chom District, Loei Province Pa Khao Wong Temple, Pa Phu Phang District, Na Wang Subdistrict Nong Bua Lam Phu Province Wat Pa Suvarnabhumi, Suvarnabhumi District, Roi Et Province, etc.

Comments

comments