วัดเขาพระอังคาร

396

ตั้งอยู่บนเนินภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ไฮไลต์ คือ พระอุโบสถรูปทรงแปลกตาสร้างทับโบราณสถานเดิม ด้านบนมีเจดีย์ 3 ยอด บรรจุพระอังคารธาตุ (เถ้ากระดูก) ภายในมีพระประธานปางมารวิชัยและจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวพุทธชาดก นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ยังมีพระพุทธรูปจำนวน 108 องค์ เรียงรายล้อมรอบพระอุโบสถไว้ ทั้งยังมีใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดี รอยพระพุทธบาทจำลอง และจุดชมวิวปล่องภูเขาไฟอีกด้วย

ที่ตั้ง : ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

Comments

comments