วัดโพธิ์ศรีละทาย ศรีสะเกษ

273

วัดมหาพุทธาราม บ้านเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษคือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หน้าตักกว้าง 3.50 เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจำหลัก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุร่วมพันปีมาแล้วแต่มาสร้างเพิ่มเติมขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด ภายในวัดมีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ

Mahaphuttharam Temple Northern country Mueang Sisaket District Sisaket Province Located in the middle of Sisaket city There is a vihara that enshrines a priceless Buddha image and is a sacred place for the people of Sisaket, Luang Pho To, which is a large Buddha image in the form of a Wichai Mara. Its height from the base to the top of Ket is 6.85 meters, the lap width is 3.50 meters. It is assumed that the Buddha image in the Khmer period, which has been around a thousand years ago, but when it was added, it is unknown. Inside the temple there is a Viharn which enshrines Luang Pho To. The sacred Buddha image is worshiped by the Sisaket people.

Comments

comments