วัดไร่สวรรค์ธรรมรังสี จังหวัดอุดรธานี

192

วัดไร่สวรรค์เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2527 โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี (อดีตเจ้าคณะภาค 8 และอดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสพระอารามหลวง) เป็นประธานมีพระครูโพธานุวัตรอดีตเจ้าอาวาวัดโพธิวรารามและอดีตวัดเจ้าคณะอำเภอเมทองจังหวัดอุดรธานีเป็นรองประธาน พระครูโฆสิตคณารักษ์ อดีตเจ้าอาวาสบ้านโนนหวายและอดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอเป็นรองประธาน มีคุณแม่วิลัยธรรมรังสี เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัดจำนวน 6 ไร่ (ปัจจุบันทางวัดได้ซื้อเพิ่มเติมอีก 22 ไร่ รวมเป็น 28 ไร่) เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว พระธรรมปริยัติโมลี จึงสั่งให้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดจากกรมการศาสนาให้ถูกต้องด้วย ท่านได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดหนองวัวซอธรรมรังสี เพื่อให้เป็นวัดของชาวบ้านหนองวัวซอทุกคน และมีนามสกุลของเจ้าภาพผู้ถวายที่ดินต่อท้ายชื่อวัดด้วย เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลขึ้นไป

Wat Rai Sawan started construction in the year 2527 with the Dharma Pariyat Molee. (Former Priest of Region 8 and former Abbot of Wat Matchimawat, Phra Aram Luang) is presided over by Provost Pothanuwat, former Chao Awa, Wat Pho Vararam and former Chao Wat Maethong District, Udon Thani Province as vice president. Provost Kositkhanarak Former abbot of Ban Non Wai and former monk of Nong Wua So District is vice president. Have a mother Wilaithamrangsri Is the offering of land to build the temple in the amount of 6 rai (at present, the temple has purchased an additional 22 rai, a total of 28 rai) when everything is ready Phra Dharmariyat Moli Therefore ordered to apply for permission to build a correct temple from the Department of Religious Affairs He has named the temple Wat Nongwua So Thamrangsri In order to be a temple of all Nong Wua So villagers And with the surname of the host who gave the land to the end of the temple name In honor of the ancestry

Comments

comments