วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

30

นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับมอบ และมี ดร.ชำนาญ ทุมทุมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมดอนเรือเป็นผู้มารับมอบสิ่งของในนามศูนย์พักผู้ประสบภัย จากนั้น คณะผู้บริหารและคณะครู บุคลกร จึงได้นำสิ่งของไปมอบให้แก่ชุมชน

ทั้งนี้ โครงการ “อาชีวะ ช่วยประชาชน” เป็นนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกพื้นที่ ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายในทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีอาชีวศึกษาจังหวัดดูแล โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม สามารถประสานได้ที่หน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อนึ่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยการจัดตารางการมอบวัสดุสิ่งของที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร สนับสนุนให้แก่ศูนย์ที่พักพิงผู้ประสบภัยทุกวันเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถนำวัตถุดิบไปประกอบอาหารได้ทานทุกวัน และการส่งบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ออกช่วยเหลือสนับสนุน ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรขนาดเล็ก เครื่องมือทางการเกษตร ภายใต้โครงการศูนย์ Fix it Center ต่อไป