วิมานพญาแถน (พญาคันคาก) จังหวัดยโสธร

224

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่มีประเพณีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวยโสธร ซึ่งมีความเชื่อว่าโลกนั้นประกอบด้วย โลกมนุษย์ โลกเทวดา และโลกบาดาล โดยโลกมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกเทวดาซึ่งขาวอีสานเรียกเทวดาว่าพญาแถน ซึ่งพญาแถนมีอิทธิพลต่อ ฝน ฟ้า ลม หากมนุษย์ทำให้พญาแถนโปรดปรานหรือพอใจ ก็จะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงเกิดพิธีการบูชาพญาแถนโดยการใช้บั้งไฟ เพื่อแสดงการเคารพและเป็นการขอฝนจากพญาแถน อันเป็นที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรอันโด่งดัง จากตำนานเรื่องเล่าอันถือว่ามีความสำคัญต่อจังหวัดยโสธรดังกล่าวข้างต้น จังหวัดยโสธรจึงจัดสร้าง “วิมานพญาแถน” ขึ้นบริเวณลำทวนเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งภายในวิมานพญาแถนนั้นประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงตำนานบุญบั้งไฟของยโสธร คือ อาคารวิมานพญาแถน อาคารพญานาค อาคารพญาคันคาก และประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ สำหรับอาคารพญาคันคากที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวนั้น สร้างขึ้นเป็นรูปร่างพญาคันคาก มีความสูง 19 เมตร ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่จัดนิทรรศการจำนวน 4 ชั้น ได้แก่
ชั้นที่ 1 แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองยโสธร
ชั้นที่ 2 ตำนานพญาแถนและพญาคันคาก
ชั้นที่ 3 ตำนานและเรื่องราวของบั้งไฟ
ชั้นที่ 4 อัตลักษณ์เมืองยโสธร

ที่อยู่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 เบอร์ติดต่อ045-711510 อีเมล [email protected]

Yasothon Province is a province with a long tradition of practice. Especially the traditions related to religion, beliefs and way of life of the Yasothon people. It is believed that the world consists of the human world, the world of angels and the underworld, with the human world under the influence of the world of angels, which white Isan calls angels as Phaya Tan. Which Phaya Tan has an influence on rain and wind if man makes Phaya Tan favor or pleased Will cause the rain to fall according to the season Therefore, a ritual to worship Phaya Tan by using fireballs To show respect and to ask for rain from Phaya Than Which is the origin of the famous Bun Bang Fai tradition in Yasothon From the legends that are considered important to Yasothon Province as mentioned above Yasothon province has created “Viman Phaya Than” was raised in Lam Thuan area to be used as a place that represents the culture and traditions of the province. It is an important tourist attraction and learning center of the province. Within the Viman Phaya Than, there are buildings that reflect the legend of Yasothon’s Boon Bang Fai namely Wiman Phaya Than Building, Phaya Naga Building, Phaya Khankak Building. And sculptures of the fireball procession For the Phaya Kan Khak building that is the focus of the tourists Built in the shape of Phaya Kankak, it is 19 meters high. Inside the building consists of 4 floors of exhibition space:
The first floor shows the history of the city of Yasothon.
Level 2: Legend of Phaya Than and Phaya Khankak
Level 3 Legend and story of fireballs
Level 4: Yasothon identity

Address of the Provincial Office of Tourism and Sports Yasothon
Jang Sanit Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Yasothon District, Yasothon Province 35000 Contact Number 045-711510 Email [email protected]

Comments

comments