สชป.6 สามารถปิดกั้นพนังขาดที่กาฬสินธุ์ ได้สำเร็จ

119

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุพนังกั้นน้ำชีขาด บริเวณกม.6+400 บ้านสะดำศรี ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความยาวประมาณ 50 เมตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 20.00 น.

ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้มอบหมายให้ ส่วนวิศวกรรม ส่วนเครื่องจักรกล โครงการก่อสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าดำเนินการซ่อมแซมพนังที่ขาด ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานก่อสร้างขนาดกลาง ที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการซ่อมแซมพนังกันน้ำชีที่ขาดอย่างเร่งด่วน

โดยการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคน เข้าปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จนสามารถปิดกั้นพนังที่ขาดได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 20.30 น. รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 8 วัน ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอฆ้องชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบูรณาการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี อย่างเต็มความสามารถจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี