สมาคมคนตาบอดชาวอีสานไถ่ชีวิตโค-กระบือมอบผู้พิการตาบอด

38

ที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 231ม.8 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายเชิดชัย สังเกตกิจ นายกสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน พร้อมด้วย น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุรินทร์ ได้ร่วมกันทำพิธีมอบโค-กระบือ ให้กับคนตาบอดและครอบครัว ในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้กับคนตาบอด 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสมาชิกสมาคมคนตาบอดมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นโครงการที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดไทยและสมาคมองค์กรเครือข่าย 20 จังหวัด ภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ รวมถึงมีผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมกันที่จะไถ่ถอนชีวิตโค-กระกระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ มอบให้กับคนตาบอดและครอบครัว เป็นแม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ โดยมีจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่นำร่อง

สำหรับการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์มอบให้กับคนตาบอดและครอบครัวใน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดและครอบครัวสามารถประกอบอาชีพในภูมิมิลำเนาของตนเองได้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามหลักวิชาการในการเลี้ยงโค-กระบือ ให้กับคนตาบอดและครอบครัว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดและครอบครัว ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน จังหวัดละ 3 ครอบครัวๆละ 1 ตัว ใน 20 จังหวัด รวมโค-กระบือ ทั้งสิ้นจำนวน 60 ตัว และเมื่อโค-กระบือ ของสมาชิกที่นำไปเลี้ยงตกลูก ก็ให้สมาชิกส่งแม่พันธุ์คืนโครงการ หลังจากที่ลูกของแม่พันธุ์มีอายุครอบ 1 ปี เพื่อส่งต่อแม่พันธุ์ให้กับสมาชิกรายอื่นต่อไป

Comments

comments