สวนทุเรียนรุ่งโรจน์ บึงกาฬ

155

“สวนทุเรียนรุ่งโรจน์” บ้านท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เป็นสวนทุเรียนอายุ 15 ปี ที่มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ และปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเจ้าของสวนได้ตั้งชื่อพันธุ์ให้ใหม่ว่า “ทุเรียนพันธุ์เพชรนาคิน”ประมาณ 400 กว่าต้น ซึ่งสวนทุเรียนรุ่งโรจน์เป็นทั้งแหล่งจำหน่ายผลทุเรียน ต้นกล้าพันธุ์ทุเรียน อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดบึงกาฬอีกด้วย

“Rungrote Durian Garden”, Ban Tha Dok Kham, Bueng Khong Long District, Bueng Kan Province, is a 15-year-old durian orchard with an area of ​​approximately 30 rai and planting Mon Thong durian varieties. which the owner of the garden has named the new species that “Petchnakin durian variety”, about 400 trees, of which the glorious durian orchard is both a source of durian fruit distribution. durian seedlings It is also a source of study visits and agricultural tourist attractions of Bueng Kan Province as well.