สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี

229

สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนดงฟ้าห่วน มีพื้นที่จำนวน 1,217 ไร่ ได้มีการกำหนดจุดเด่นของสวนสัตว์ คือ Jungle Park หรือการนำเอาสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าภายในพื้นที่ โดยใช้การอนุรักษ์ และหาผลประโยชน์จากสภาพพื้นที่ป่าแบบลดการทำลายสภาพพื้นที่เดิมให้มากที่สุด จัดแบ่งส่วนแสดงสัตว์ เป็น 10 ส่วนแสดง ประกอบด้วย
1) ส่วนจัดแสดงสัตว์กีบไทย
2) ส่วนจัดแสดงกีบต่างประเทศ
3) ส่วนจัดแสดงสิงโตแอฟริกา
4) ส่วนจัดแสดงสิงโต
5) ส่วนจัดแสดงเสือโคร่งขาว
6) ส่วนจัดแสดงสิงโตขาว
7) ส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน
8) ส่วนจัดแสดงเสือดำ-ดาว
9) ส่วนจัดแสดงสัตว์ทุ่งแอฟริกา
10) ส่วนจัดแสดงสัตว์ขนาดเล็ก (มินิซู)

นอกจากนี้ สวนสัตว์อุบลราชธานี ยังมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาให้เกิดการบูรณาทางกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นสำคัญ พัฒนาให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มี 2 ประเภทกิจกรรม คือ (1) ประเภทไป-กลับ 1 วัน (2) ประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน

Ubon Ratchathani Zoo It is located in the area of ​​the Dong Fa Huan Forest Reserve. With an area of ​​1,217 rai, the highlight of the zoo is the Jungle Park, or bringing the zoo into the mix with the abundance of forests in the area. using conservation and to take advantage of the forest condition by reducing the destruction of the original area as much as possible Divided into 10 animal shows, consisting of
1) Thai hoof display section
2) Foreign hoof display section
3) African lion exhibit
4) Lion exhibit
5) The white tiger exhibit
6) The white lion exhibit
7) Indochina tiger exhibit
8) Black Panther-Star exhibit
9) African Wild Animal Exhibit
10) Small Animal Exhibition (Mini Zoo)

In addition, Ubon Ratchathani Zoo There are also activities for students, students and youth to come and learn about wildlife and nature. To be a source of lifelong learning And in line with the government’s policy on education to integrate the learning process is important. Developed to be a center for promoting and developing learning both formally, informally and informally. There are 2 types of activities: (1) 1 day round trip type. (2) 2 days 1 night camping type.

Comments

comments