สสจ.ยโสธร ออกติดตามการก่อสร้างและการใช้งานบ่อบำบัด

297

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมติดตามการก่อสร้างและ การใช้งานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ อบต. ลุมพุก และอบต.นาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรดูงานแลกเปลี่ยนกันระหว่างสอง อบต.เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โรคพยาธิใบไม้ในตับและ มะเร็งท่อน้ำดี โดยจังหวัดยโสธรสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อบต.เทศบาลภายในจังหวัดยโสธรให้ดำเนินก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ปัจจุบัน มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแล้วจำนวน 12 แห่งคาดว่าในปี 2565 จะเพิ่มอีก 10 แห่ง รวมเป็น 32 แห่ง โดยก่อนหน้านั้น รถดูดสิ่งปฏิกูลประจำตำบลที่ออกให้บริการประชาชนนั้นเมื่อดูดสิ่งปฏิกูลขึ้นรถไปแล้วไม่มีบ่อบำบัดที่จะรองรับสิ่งปฏิกูลบรรดาผู้ประกอบอาชีพดูดสิ่งปฏิกูลก็จะไปปล่อยตามไร่ตามสวนทำเป็นปุ๋ยแต่เสี่ยงต่อการเกิดเกิดโรค