หนองคาย อบรมเครือข่ายสถิติ เพิ่มศักยภาพ

81

ที่ห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้านบูติรีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ารับการอบรม

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการ ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยให้ครบถ้วนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย เพื่อการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสำหรับใช้เป็นฐานในการคาดประมาณจำนวนประชากรในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากเครือข่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อเครือข่าย ไว้ใช้ประโยชน์ และได้ดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทำโครงการสำมะโนฯ เพื่อสื่อสารหรือแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนการปฏิบัติงานจริง ต่อไป

Comments

comments