หอการค้าหนองคาย ระดมสมองภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน เตรียมรับมือหนองคายในยุครถไฟไทย-ลาว-จีน

333

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางจังหวัดหนองคายนายกรถไฟไทย – ลาว –จีน ซึ่งจัดขึ้นโดย หอการค้าจังหวัดหนองคาย และกลุ่ม นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC (Young Enterpreneur chamber of Commerce)

2ef6f2f42be39ee749c361fdd94d9849f7691c6dc1af2e4d7644dae2e884bf55
นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการระดมสรรพกำลังของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการที่จะเกิดขึ้นของรถไฟระหว่างประเทศไทยกับจีน ที่มีผลกระทบต่อจังหวัดหนองคาย ทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน, รับทราบความคิดเห็น ทั้งความสำคัญและความจำเป็นของการเกิดเส้นทางรถไฟ รวมไปถึงปัญหาที่จะตามมาของเรื่องดังกล่าว, การเสนอความต้องการของผู้ประกอบการรวมไปถึงตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
443cbcef83a971dee00741d6a8f4c0a99ae85e8eff92cf2fc8835caff40f9615
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย เตรียมเสนอต่อส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ภาคส่วนราชการมีการพัฒนาตรงตามความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดหนองคาย

https://siamrath.co.th/n/84186

Comments

comments