หัวหน้าแผนกบุคคล บัณฑิต เวิลด์ จำกัดอำเภอเมืองขอนแก่น

441

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่

2. ดูแลงานด้านประกันสังคม สวัสดิการ พนักงาน

3. จัดทำเงินเดือนพนักงาน

4. ดูแลตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

5. จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ

6. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

7. ดูแลเรื่องภาษ๊เงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 91 และ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน ภงด.1

8. จัดทำใบประเมินผลการทำงานประจำเดือน

สมัครงาน

Comments

comments