อนุสรณ์ท้าวสุรนารี นครราชสีมา

158

อนุสรณ์ท้าวสุรนารี อนุสรณ์ที่สำคัญสำหรับชาวจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวหรือชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านไปมาก็ต้องมาแวะสักการะ โดยอนุสรณ์นั้นภายในได้บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีและรำลึกถึงวีรกรรมอันน่ายกย่อง เมื่อครั้งที่กองทัพแห่งเวียงจันทร์ได้เข้ามากวาดต้อนเอาประชาชนไปเป็นเชลย ท้าวสุรนารีได้ร่วมกันต่อสู้กับทหารเวียงจันทร์ ณ ทุ่งสำริด จังหวัดนครราชสีมา จึงทำให้ไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับมาได้

Thao Suranaree Memorial An important memorial for the people of Nakhon Ratchasima, located in the heart of the city. Whether tourists or residents of Nakhon Ratchasima who have passed by, must come to pay respects. The memorial inside contains the ashes of Thao Suranaree. To honor the virtues and to commemorate the honorable deeds When the army of Vientiane came to forcibly take the people captive Thao Suranaree joined forces to fight Vientiane soldiers at the Bronze Fields, Nakhon Ratchasima Province. Thus, the Thais were able to salvage the city of Nakhon Ratchasima back.