อุโมงค์ต้นไม้ ถนนทางธรรม ศรีฐาน ยโสธร

778

อุโมงค์ต้นไม้เกิดจากเกษตรกรที่ทำการปลูกต้นยางพาราสองฝั่งของถนน และเมื่อเติบใหญ่แผ่กิ่งก้านและยอดได้โน้มเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรโดยก่อนหน้านั้นจะเป็นพื้นที่ ของชาวบ้านทั้งหมด

ต่อมาได้บริจาคให้กับทางวัดเป็นถนนเชื่อมกันระหว่างวัดศรีฐานในกับวัดศรีฐานนอกเพื่อที่ประชาชนเดินทางมาทำบุญได้สะดวกจนกลายเป็นถถนนอุโมงค์ทางธรรมประจำจังหวัดยโสธรไปแล้วสำหรับวัดศรีฐานนอก หรือวัดป่านิคมพัฒนารามตั้งอยู่ถนนอรุณประเสริฐระหว่างจังหวัดยโสธรไปจังหวัดอำนาจเจริญสวนวัดศรีฐานใน ต้องเลี้ยวขวาจากถนนอรุณประเสริฐเข้าไปในบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรแต่ทั้งสองวัดนี้อยู่ตำบลเดียวกันดังนั้นเพื่อความสะดวกสบายทางวัดพระและญาติโยมได้ขอบริจาคที่ดินตัดถนนผ่านสวนยางพาราของชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็ได้บริจาคที่ดินเพื่อจะทำถนนเชื่อมกันระหว่างวัดศรีฐานในเชื่อมกับวัดศรีนอกและเมื่อสร้างเสร็จเมื่อหลายปีก่อนประชาชนได้เดินทางมาทำบุญที่วัดทั้ง 2 วัดได้สะดวกสบาย จนกลายเป็น ถนนอุโมงค์ต้นไม้สายธรรมะวัดศรีฐานนอกและศรีฐานในประจำจังหวัดยโสธร

The tree tunnel was created by farmers who planted rubber trees on both sides of the road. And when growing up, sprawling, and the tops leaned together to become a tree tunnel at Ban Si Than, Si Than Subdistrict, Pa Tiu District, Yasothon Province. Of all villagers later donated to the temple road, a road linking Wat Si Than Nai with Wat Si Than Nok so that people can come to make merit easily until it has become a tunnel road, Tham Tham of Yasothon Province. Wat Si Than Nok Or Wat Pa Nikhom Phatthanaram is located on Arun Prasert Road between Yasothon Province to Amnat Charoen Province. You have to turn right from Arun Prasert Road into Ban Si Than, Si Than Subdistrict, Pa Tiu District, Yasothon Province, but both of these temples are in the same sub-district. The house also donated land for building a road connecting Wat Si Than Nai, connecting to Wat Si Nok, and when it was completed several years ago, people traveled to make merit at both temples conveniently until it became a tree tunnel road. Dharma, Wat Si Thanok and Si Than in Yasothon Province