เข้าเยี่ยมชม ผู้ประกอบการ ปลานิลกระชัง ชุมชนบ้านเดื่อ ในโครงการ ผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 2/2560

190

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านรณชัย จิตรวิเศษ ท่านประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดหนองคาย คุณ วรากร เจียรเสริมสิน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนและประธานของทางภาครัฐและภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชม ผู้ประกอบการ ปลานิลกระชัง ชุมชนบ้านเดื่อ ในโครงการ ผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อ ปลากระชังเชื่อมโยงท่องเที่ยววิถีชุมชน วันที่ 15 ธันวาคม 2560